Αρχείο

    

 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Καταστατικού Ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμης Ενέργειας (Κυρωτικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Χρήστος Στυλιανίδης Ανδρέας Αγγελίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2010. Στην εν λόγω συνεδρία παρευρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Σκοπός του εν λόγω νομοσχεδίου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του συντάγματος, του καταστατικού ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμης Ενέργειας, το οποίο υπογράφηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Βόννη στις 26 Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας IRENA (International Renewable Energy Agency) φιλοδοξεί να αποτελέσει την κύρια κινητήρια δύναμη για προώθηση ταχείας μετάβασης προς την εκτεταμένη και αειφόρο χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε παγκόσμια κλίμακα. Προς το σκοπό αυτό θα παρέχει πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των νομοθετικών πλαισίων και την ανάπτυξη υποδομών που αφορούν τις ΑΠΕ. Επιπλέον, ο οργανισμός σκοπεύει να διευκολύνει την πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες των διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, τις βέλτιστες πρακτικές, τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς και την ανώτατου επιπέδου (state-of-the-art) τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, στις 26 Ιανουαρίου 2009 έλαβε χώρα στη Βόννη το ιδρυτικό συνέδριο του αναφερόμενου πιο πάνω διεθνούς οργανισμού, στο οποίο εβδομήντα πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, υπέγραψαν καταστατικό ίδρυσής του. Στα άρθρα 19 και 20 του καταστατικού αναφέρεται ότι όλες οι χώρες που έχουν υπογράψει το καταστατικό ίδρυσης του IRENA θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφο επικύρωσης ή αποδοχής του καταστατικού στη Γερμανία, η οποία ορίστηκε ως θεματοφύλακας. Οι χώρες που θα αποφασίσουν να μην επικυρώσουν το καταστατικό του IRENA δε θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεών του.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η Κύπρος ως πλήρες μέλος του IRENA θα πρέπει να καταβάλει στον οργανισμό αυτό για το 2010 ετήσια συνδρομή 7.999 δολάρια ΗΠΑ. Η οικονομική συνεισφορά των κρατών μελών καθορίζεται για το κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα με το ύψος του προϋπολογισμού του IRENA και την καθορισμένη κλίμακα που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη για παρόμοιες περιπτώσεις (λαμβάνονται υπόψη το ΑΕΠ, ο πληθυσμός κ.ά.). Σημειώνεται ότι η συνεισφορά αυτή έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ενέργειας για το έτος 2010.

Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής ο Υπουργός Εξωτερικών ανέπτυξε την πολιτική και τη διπλωματική σημασία που έχει για τη Δημοκρατία η συμμετοχή της στον υπό αναφορά οργανισμό.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα πιο πάνω, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καταθέτει την έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

11 Μαρτίου 2010

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων