Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιαννάκης Γαβριήλ  

                   

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Μαρτίου 2010.  Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και των οργανώσεων νεολαίας.

          Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 2010 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα ύψους €6.939.999 και έξοδα του  ίδιου ύψους.

          Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

1.      Έσοδα κατά κεφάλαιο

 

Ενοίκια

€7.200,00

Κάρτα νέων

€70.000,00

Τέλη και δικαιώματα εγγραφής

€18.000,00

Διάφορες άλλες υπερπληρωμές

€10,00

Άλλα έσοδα

€5.000,00

Έσοδα από Ευρωπαϊκή Ένωση

€1.657.489,00

Διάφορες χορηγίες για συγκεκριμένα έργα

€10,00

Κυβερνητική χορηγία στα ειδικά ταμεία

€5.182.290,00

Σύνολο εσόδων

€6.939.999,00

          Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο αναλύονται ως ακολούθως:

2.      Δαπάνες κατά κεφάλαιο

 

Δαπάνες προσωπικού

€1.259.135,00

Λειτουργικές δαπάνες κεντρικών γραφείων

€1.359.904,00

Μεταβιβάσεις

€4.193.790,00

Πάγια

€66.500,00

Έργα υποδομής

€25.670,00

Λειτουργικές δαπάνες εκτός κεντρικών γραφείων

€0,00

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€35.000,00

Σύνολο δαπανών

€6.939.999,00

          Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.             Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΟΝΕΚ για περιορισμό των διάφορων κονδυλίων εξόδων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μέσα στο πνεύμα της αυστηρής περισυλλογής και λιτότητας που διακήρυξε η κυβέρνηση.  Ειδικότερα:

α.      Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ευρωπαϊκού προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση” (2007-2013) προϋποθέτει επιπρόσθετα λειτουργικά έξοδα, σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία, τα οποία αφορούν θέματα στελέχωσης προσωπικού, πληρωμή μελών, εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών κ.λπ.

β.      Το 2010 θα είναι η πρώτη χρονιά από την ίδρυση του ΟΝΕΚ κατά την οποία ο οργανισμός θα λειτουργήσει με πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και, κατ’  επέκταση, η οποιαδήποτε περικοπή που θα αφορά σε αναπτυξιακές δαπάνες και προγράμματα θα έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ λειτουργικών και αναπτυξιακών δαπανών.  Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κρατικής δαπάνης θα αφορά σε λειτουργικά έξοδα και συγκεκριμένα σε δαπάνες προσωπικού.

2.             Για την επίτευξη των πιο πάνω ο ΟΝΕΚ έχει καθορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, στα πλαίσια των παρατηρήσεων/εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3.             Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2010 έτυχε διεξοδικής επεξεργασίας τόσο σε συσκέψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, που έγιναν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και μέσω σχετικής επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Οικονομικών.

4.             Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του προς τον ΟΝΕΚ, συμφωνεί με τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το έτος 2010, νοουμένου ότι η κρατική χορηγία που προτάθηκε από πλευράς του ΟΝΕΚ για ποσό ύψους €6.044.616 θα μειωθεί στο ποσό των €5.182.290.

          Στο στάδιο της μελέτης του προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής διεξήλθαν τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του και υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους αναφορικά με διάφορα θέματα. 

          Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και τα στοιχεία αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.             Το στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα του ΟΝΕΚ.

2.             Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιχορηγούνται συγκεκριμένες δράσεις στα πλαίσια των πολιτιστικών παροχών, καθώς και αναλυτική κατάσταση των ποσών που έχουν δοθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

3.             Την προώθηση της διαδικασίας αυτονόμησης του λογιστηρίου του ΟΝΕΚ.

4.             Τους λόγους απώλειας εσόδων από ευρωπαϊκά κονδύλια.

5.             Τις διμερείς πολιτιστικές συμφωνίες που συνάπτει ο ΟΝΕΚ.

6.             Το κατά πόσο υφίστανται και λειτουργούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων και το κατά πόσο τηρείται διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και από ποιο όργανο.

7.             Τη σκοπιμότητα της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και της αριθμητικής αύξησής του σε ένα οργανισμό στον οποίο θα έπρεπε να υπηρετούν νεαρά άτομα, ώστε να μπορούν να βρίσκονται πιο κοντά στη νεολαία και στα προβλήματά της. 

8.             Τη λειτουργία των διάφορων προγραμμάτων πρόληψης, όπως για παράδειγμα η “Μικρή Άρκτος”.

9.             Τη λειτουργία των πολυκέντρων νεολαίας στις διάφορες επαρχίες της Κύπρου, καθώς και τη στήριξη που παρέχεται από τον ΟΝΕΚ στα κέντρα νεότητας.

10.        Την ανάγκη προβολής του έργου του ΟΝΕΚ και την εντατικοποίηση της ενημέρωσης που πρέπει να γίνεται προς τους νέους, ώστε να αξιοποιούνται τα προγράμματά του από τους νέους.

11.        Την ανάγκη προβολής της ευρωπαϊκής κάρτας νέων, ώστε η χρήση της να γίνει πιο ελκυστική για τους νέους.

          Οι εκπρόσωποι του ΟΝΕΚ, αφού απάντησαν στα διάφορα επιμέρους ερωτήματα, δεσμεύτηκαν να αποστείλουν και γραπτώς τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την επιτροπή και ειδικότερα επισήμαναν τα ακόλουθα:

          Η επιχορήγηση και χρηματοδότηση των δράσεων στα πλαίσια των πολιτιστικών παροχών απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από πλευράς των αιτητών και την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, με βάση την οποία θα φαίνεται κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.  Εάν οι αιτήσεις για επιχορήγηση δεν πληρούν τα κριτήρια και το μίνιμουμ των προϋποθέσεων που απαιτούνται, τότε δεν παρέχεται η αιτούμενη επιχορήγηση.  Επίσης, τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται προβλέπουν ότι η σχετική αίτηση για επιχορήγηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα.

          Όσον αφορά την αυτονόμηση του λογιστηρίου του οργανισμού, θα συσταθεί επιτελική ομάδα, για να καθορίσει την πορεία αυτονόμησής του.  Η αυτονόμηση του λογιστηρίου προϋποθέτει την υιοθέτηση καινούριας λογιστικής προσέγγισης, διαφορετικής από αυτή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.  Με τη νέα αυτή λογιστική προσέγγιση θα μπορούν να παρέχονται τα οικονομικά στοιχεία που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.  Όπως επισημάνθηκε, έχει ήδη αρχίσει η πορεία απελευθέρωσης των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, λόγω της προώθησης της αυτονόμησης αυτής.

          Όπως επίσης ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέστειλε κλιμάκιο το οποίο προέβη σε σχετικό έλεγχο για το όλο θέμα και διαπιστώθηκε η πρόοδος που έχει επέλθει όσον αφορά την πορεία αυτονόμησης του λογιστηρίου του οργανισμού.

          Όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η ενέργεια αυτή θα συμβάλει θετικά στη σωστή υλοποίηση του έργου του ΟΝΕΚ, διότι μέσω της πρόσληψης μόνιμου προσωπικού εδραιώνονται η συνέπεια, η σοβαρότητα και η σταθερότητα του οργανισμού, κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνετο με το συμβασιούχο προσωπικό.  Επιπρόσθετα όμως, η διεκπεραίωση του έργου του οργανισμού που αφορά την επαφή με τους νέους γίνεται με αγορά υπηρεσιών και συγκεκριμένα με την κατάρτιση συμβολαίων με νεαρά άτομα, ώστε ηλικιακά τα άτομα αυτά να ευρίσκονται πιο κοντά στους νέους και να μπορούν να τους βοηθούν στα προβλήματά τους.

          Όλοι οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας εξέφρασαν την  ικανοποίησή τους για το έργο που επιτελεί ο ΟΝΕΚ, καθώς και για την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ τους, τονίζοντας ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο προωθεί σωστά το έργο του ΟΝΕΚ.  Επιπρόσθετα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι υποστηρίζουν την περαιτέρω ενδυνάμωση του οργανισμού και επισήμαναν την ανάγκη για αύξηση του ποσοστού υλοποίησης των κονδυλίων του, ώστε ο ΟΝΕΚ να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους και την αποστολή του. 

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

          Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τον εν λόγω προϋπολογισμό, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις.

          Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ.

 

10 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων