Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλας Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος και άλλοι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΡΑΕΚ για το έτος 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €1.891.683 και έσοδα ύψους €2.091.551, τα οποία προέρχονται κυρίως από την επιβολή ετήσιου τέλους για την παραχώρηση διάφορων αδειών, όπως είναι η άδεια λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, η άδεια προμήθειας ηλεκτρισμού κ.ά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται σε:

1. αποδοχές προσωπικού ύψους €741.192,

2. δαπάνες λειτουργίας ύψους €182.560,

3. άλλες δαπάνες ύψους €608.931,

4. κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €239.000,

5. απρόβλεπτες δαπάνες ύψους €120.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, οι αρμόδιοι της ΡΑΕΚ ανέφεραν ότι το Φεβρουάριο του 2010 η ΡΑΕΚ ενέκρινε την ανάκτηση του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στη βάση της μηνιαίας μέσης σταθμικής τιμής δικαιωμάτων, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά δικαιωμάτων. Η εν λόγω ανάκτηση θα γίνει μέσω της αυτόματης αναπροσαρμογής των τελών χρέωσης με βάση τη ρήτρα καυσίμου. Για ανάκτηση του επιπρόσθετου αυτού κόστους, το οποίο η ΡΑΕΚ θεωρεί ως εύλογο έξοδο των εργασιών της ΑΗΚ, είναι αναγκαίο ένα ποσοστό αύξησης επί της συνολικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας (βασική τιμή και αναπροσαρμογή κόστους καυσίμου εξαιρουμένου του τέλους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ως ειδικό τέλος για τους ρύπους. Το τέλος αυτό θα παρουσιάζεται ξεχωριστά στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του καταναλωτή είναι εύλογη, γιατί το πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας στη βάση της οποίας θεσπίστηκε η εφαρμογή του θεσμού ανάκτησης του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου υπαγορεύει τη συνεισφορά όλων στη μείωση των ρύπων.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν, ως ακολούθως:

· Τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο για οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές για το πρώτο εξάμηνο του 2009, συγκρινόμενες με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

· Τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική αξία σε κάθε χώρα.

· Το προσχέδιο συμφωνίας, καθώς και τη σχετική αλληλογραφία αναφορικά με την εισαγωγή φυσικού αερίου από την Αίγυπτο.

· Την απόφαση της ΡΑΕΚ για ανάκτηση του κόστους ελλείμματος δικαιωμάτων αερίων του θερμοκηπίου και για συμπερίληψη του εν λόγω κόστους στο κόστος καυσίμου της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με την πιο πάνω δέσμευση, οι αρμόδιοι κατέθεσαν τα ζητηθέντα από την επιτροπή στοιχεία με επιστολή τους, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2010.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το έτος 2010.

 

9 Μαρτίου, 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων