Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008» και « Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

Νίκος Τορναρίτης

Ντίνος Χατζηνικόλας

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Ιωνάς Νικολάου

Φειδίας Σαρίκας

Χρήστος Στυλιανίδης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας .

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε:

1. να καθίσταται δυνατή η διενέργεια δήλωσης μεταβίβασης, υποθήκης ή άλλης δικαιοπραξίας όχι μόνο στο κτηματολογικό γραφείο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο ορίζει ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με σχετική ανακοίνωσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας,

2. ως εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο κτηματικό μητρώο να θεωρείται η καταχώρισή της στο χειρόγραφο ή στο μηχανογραφημένο μητρώο και ως ημερομηνία εγγραφής να λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώριση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε από τα δύο μητρώα,

3. το ποσό το οποίο εξασφαλίζεται με την υποθήκη και προς εξόφληση του οποίου ένα ακίνητο εκτίθεται προς πώληση να μην ελέγχεται ή να καθορίζεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αλλά να κοινοποιείται από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε άλλους ενδιαφερόμενους, οπόταν, σε περίπτωση ένστασης, αρμόδιος να αποφασίσει να είναι το δικαστήριο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε:

1. να καθίσταται δυνατή η διενέργεια δήλωσης μεταβίβασης, υποθήκης ή άλλης δικαιοπραξίας όχι μόνο στο κτηματολογικό γραφείο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο γραφείο ή χώρο ορίζει ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με σχετική ανακοίνωσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας,

2. ως εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο κτηματικό μητρώο να θεωρείται η καταχώρισή της στο χειρόγραφο ή στο μηχανογραφημένο μητρώο και ως ημερομηνία εγγραφής να λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η καταχώριση προηγείται χρονικά σε οποιοδήποτε από τα δύο μητρώα,

3. να εκσυγχρονιστεί η σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία τηρείται χωριστό κτηματικό μητρώο για κάθε πόλη και χωριό, ώστε να τηρείται χωριστό κτηματικό μητρώο για κάθε επαρχία, δήμο και κοινότητα, για να συνάδει με τη σημερινή διοικητική διαίρεση της Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανέφερε στην επιτροπή ότι, επειδή η μηχανογράφηση στο τμήμα του βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να αξιοποιηθεί το εν λόγω σύστημα μηχανογράφησης, επισημαίνοντας παράλληλα πως το 90% των πράξεων μεταβίβασης, υποθήκης ή άλλης δικαιοπραξίας πραγματοποιούνται σήμερα μέσω του συστήματος αυτού. Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε πως μέσω του μηχανογραφημένου συστήματος τηρείται ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα ακίνητα σε όλες τις επαρχίες, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας να αιτείται και να διεκπεραιώνει μεταβίβαση, υποθήκη ή άλλη δικαιοπραξία μέσω οποιουδήποτε γραφείου του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αντί μέσω του γραφείου του εν λόγω τμήματος της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, όπως ισχύει σήμερα.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010», αντίστοιχα.

 

9 Μαρτίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων