Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 8 και 22 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 15Α και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες διαδικασίες εξέτασης πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων του συμβουλίου και να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο και στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή τροποποίησε πρόσφατα τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων να εκχωρεί σε πειθαρχική επιτροπή αποτελούμενη από πέντε μέλη του, περιλαμβανομένου και του προέδρου, την εξουσία να εκδικάζει πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων του και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των προνοιών της υπό αναφορά νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω τροποποιητικού νόμου η επιτροπή αύξησε τον αριθμό των μελών της υπό αναφορά πειθαρχικής επιτροπής από τρία μέλη, όπως προτεινόταν αρχικά, σε πέντε.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην απλούστευση των καθοριζόμενων στους υπό τροποποίηση κανονισμούς πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε να καταστούν ταχύτερες και πιο ευέλικτες. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η τροποποίηση των βασικών κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η επιτροπή διαφώνησε με την προτεινόμενη σ’ αυτούς αύξηση της μέγιστης χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί σε υπάλληλο που, ενώ καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται στην κλήση ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση τίθεται σ’ αυτόν νόμιμα στην πειθαρχική δίκη, από τριακόσιες λίρες (£300) που προβλέπεται σήμερα σε χίλια ευρώ (€1.000), υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Συναφώς, η επιτροπή εισηγήθηκε τη μείωση της εν λόγω χρηματικής ποινής, ώστε να καθοριστεί στα οκτακόσια ευρώ (€800).

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο για ανάλογα αδικήματα προβλέπεται χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων λιρών (£500), επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εν λόγω ποινή έχει καθοριστεί πριν από αρκετά χρόνια.

Ο διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, σχολιάζοντας την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής, δήλωσε πως το συμβούλιο δε φέρει οποιαδήποτε ένσταση, σε περίπτωση που η επιτροπή αποφασίσει να μειώσει το ύψος της εν λόγω χρηματικής ποινής.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών αποφάσισε να εισηγηθεί τις πιο κάτω τροποποιήσεις στους υπό συζήτηση κανονισμούς:

1. Την αύξηση του αριθμού των καθοριζόμενων στην πειθαρχική επιτροπή μελών, ώστε αυτή να αποτελείται από πέντε μέλη αντί από τρία, για να συνάδει με την ανάλογη τροποποίηση που επέφερε πρόσφατα στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

2. Τη μείωση του προτεινόμενου ύψους της μέγιστης χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί σε υπάλληλο που, ενώ καλείται να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, παραλείπει να προσέλθει κατά το χρόνο και στον τόπο που αναφέρεται στην κλήση ή αρνείται να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση τίθεται σ’ αυτόν νόμιμα στην πειθαρχική δίκη, από χίλια ευρώ (€1.000) σε οκτακόσια ευρώ (€800).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

1η Μαρτίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων