Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2 Ιουλίου 2009 και 25 Φεβρουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε σε συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 του περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για ρύθμιση ορισμένων λεπτομερειών που αφορούν τη λειτουργία του πρόσφατα ιδρυθέντος ασφαλιστικού σχεδίου για κάλυψη των οινοποιήσιμων ποικιλιών των αμπελιών από ανομβρία.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός της διαδικασίας καταβολής, του τρόπου είσπραξης και του ύψους του ασφαλίστρου που θα καταβάλλεται από τους ασφαλιζόμενους αγρότες.

2. Ο καθορισμός της διαδικασίας εξακρίβωσης και εκτίμησης των ενδεχόμενων ζημιών, καθώς και των προβλεπόμενων αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται στα πλαίσια του εν λόγω σχεδίου γεωργικής ασφάλισης.

3. Ο καθορισμός των διαδικασιών υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων από τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα.

Όπως είναι γνωστό, οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και μελετήθηκαν με το νομοσχέδιο «O περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009», το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή σε νόμο, και τους κανονισμούς «Oι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009», οι οποίοι επίσης εγκρίθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη με τους υπό εξέταση κανονισμούς επιβολή ασφαλίστρου ύψους 2,5% συσχετίζεται με τη μείωση του ασφαλίστρου της υφιστάμενης γεωργικής ασφάλισης κατά 1%, η οποία ήδη εγκρίθηκε από τη Βουλή με τους περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2009. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ποσοστό ύψους 2% του πιο πάνω ασφαλίστρου καλύπτεται από κοινοτικούς πόρους και ως εκ τούτου οι παραγωγοί δε θα επιβαρυνθούν με οποιοδήποτε νέο ποσό ασφαλίστρου πέρα από αυτό που ήδη ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στα πλαίσια της υφιστάμενης γεωργικής τους ασφάλισης, η οποία όμως δεν κάλυπτε ζημιές από ανομβρία.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών, όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προτείνονται. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Γεωπόνων, ο οποίος παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής, επισήμανε ότι η προτεινόμενη με τους εν λόγω κανονισμούς πρόνοια αναφορικά με τη σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται ως αρμόδια να υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης εμπεριστατωμένη έκθεση με τις εισηγήσεις της σχετικά με την κήρυξη περιοχής ως ανομβριόπληκτης, ενδέχεται να συγκρούεται με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, τα δύο μέλη της εν λόγω επιτροπής τα οποία εκπροσωπούν το αγροτικό κίνημα δεν επιτρέπεται, με βάση τον προαναφερθέντα νόμο, να μετέχουν στην επιτροπή, αν δεν είναι εγγεγραμμένοι γεωπόνοι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους αρμόδιους φορείς όπως μελετήσουν περαιτέρω το όλο ζήτημα, ενώ παράλληλα η ίδια, με γραπτή επιστολή της προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζήτησε τις απόψεις του επί του πιο πάνω εγερθέντος ζητήματος.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας στην απαντητική επιστολή του καταλήγει ότι όντως τα μέλη της πενταμελούς επιτροπής πρέπει να είναι γεωπόνοι, καθώς οι αρμοδιότητες της τελευταίας εμπίπτουν στην έννοια του όρου “άσκηση γεωπονίας” όπως αυτός καθορίζεται στον περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμο και, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, αυτή δύναται να ασκείται μόνο από εγγεγραμμένους γεωπόνους.

Παράλληλα, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, ανταποκρινόμενος στο αναφερόμενο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, με γραπτή επιστολή του αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού αποφάσισε να ζητήσει την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες μετέχουν στο πιο πάνω διοικητικό συμβούλιο, εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να μην παραβιάζεται ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε στην επιτροπή ότι το υπουργείο του δεν επιθυμεί την έγκριση οποιασδήποτε νομοθεσίας η οποία να αντιβαίνει στο υφιστάμενο εθνικό δίκαιο.

Συνακόλουθα, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε στην επιτροπή ότι, εφόσον η υπό συζήτηση πρόνοια δε συγκεκριμενοποιεί οποιαδήποτε ιδιότητα αναφορικά με τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι το εθνικό δίκαιο είναι ενιαίο, δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα αντίφασης της προτεινόμενης νομοθεσίας, όπως κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Σε μια άλλη εξέλιξη, στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη για το ίδιο θέμα, τέθηκε από τους παρευρισκομένους το ζήτημα της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων μέλη της προαναφερθείσας επιτροπής είναι γεωπόνοι.

Συναφώς, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με νέα γραπτή επιστολή του επί του θέματος, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν μπορεί να τεθεί κατά τρόπο γενικό το πιο πάνω ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της επιτροπής, καθότι δεν υπάρχει τέτοια προφανής σύγκρουση μεταξύ των ιδιοτήτων των προσώπων που απαρτίζουν την εν λόγω επιτροπή και των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

2 Μαρτίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων