Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 22 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €3.822.919 και συνολικά έσοδα ύψους €3.710.188.

Τα έσοδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία (€2.390.188), από ετήσιες εισφορές και δικαιώματα από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) (€750.000), από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (€395.000) και από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) (€145.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφορούν μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€57.000), καθώς και διαχειριστικά έξοδα (€3.765.919), από τα οποία τα κυριότερα αναλύονται ως ακολούθως:

1. Αντιμισθία επιτροπής (€206.650).

2. Αποδοχές προσωπικού (€1.655.195).

3. Εισφορές σε διάφορα ταμεία (€560.257).

4. Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€349.250).

5. Ναύλα και έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€125.000).

6. Αγορά υπηρεσιών (€350.000).

7. Δικηγορικά έξοδα (€120.000).

8. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών (€120.000).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σχετικά με την υποβολή του τελικού προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπό τη μορφή που αυτός κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφέροντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έλαβε υπόψη τις ανάγκες της επιτροπής για στελέχωσή της με νέες θέσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό, σημείωσε, θα δυσχεράνει τη διεκπεραίωση των αυξημένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της επιτροπής και θα πλήξει επίσης τη διασφάλιση της αρχής της οικονομικής ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών, όπως αυτή καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι η ανάγκη για ενίσχυση του προσωπικού της επιτροπής προκύπτει από την αύξηση του όγκου εργασίας που καλείται να επωμισθεί η επιτροπή λόγω των πιο κάτω απαιτήσεων:

1. Διεύρυνση και ενδυνάμωση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς και μεταφορά νέων Κανονισμών και Οδηγιών στην κυπριακή νομοθεσία λόγω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

2. Εξέταση αυξημένου αριθμού αιτήσεων αδειοδότησης για λειτουργία ΚΕΠΕΥ και άλλων οργανισμών στην Κύπρο.

3. Ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων, οι οποίες στο παρόν στάδιο υπάγονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με στόχο τη βελτίωση του εποπτικού πλαισίου της Κύπρου.

4. Συνεχής και αποτελεσματική εποπτεία των οργανισμών που ήδη βρίσκονται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των νέων οργανισμών που θα κληθεί να εποπτεύσει με την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της, όπως και εποπτεία για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η μη ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες για εποπτεία και συνακόλουθα η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να πλήξουν το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους, αλλά και την ανταγωνιστικότητά της στον τομέα των ΕΠΕΥ, αφού ξένοι οργανισμοί που δείχνουν ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στην Κύπρο θα κινηθούν προς άλλες ανταγωνίστριες χώρες.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας στα θέματα στελέχωσης της επιτροπής, ανέφερε ότι με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό παρέχεται η δυνατότητα στελέχωσής της με τέσσερις θέσεις μέσω μίσθωσης υπηρεσιών, με πιθανότητα ανανέωσης των συμβολαίων στη λήξη τους και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώθηκε σχετικά.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε τις απόψεις των αρμοδίων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του εποπτικού συστήματος του ευρύτερου χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού τομέα στην Κύπρο, όπως και για την οικονομική ανεξαρτησία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συναφώς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι το εποπτικό σύστημα της Κύπρου δε θα μπορούσε να θεωρηθεί το ιδανικό, αφού η εποπτεία είναι διαμοιρασμένη σε ένα μεγάλο αριθμό εποπτικών αρχών, γεγονός που δεν ενισχύει την επίτευξη του σκοπού του συστήματος. Συμπλήρωσε επίσης ότι δεν υπάρχει ιδανικό μοντέλο εποπτικού συστήματος, αφού ακόμα και η ενιαία εποπτική αρχή, που στο παρελθόν εθεωρείτο ιδανικό μοντέλο εποπτείας, φαίνεται να μην είναι αποδοτική στις χώρες όπου εφαρμόστηκε, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία, αφού οι χώρες αυτές προχωρούν σε σχεδιασμούς διάσπασης του εποπτικού συστήματος σε έναν περιορισμένο αριθμό εποπτικών αρχών.

Ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να διασφαλίζει την οικονομική της ανεξαρτησία, γεγονός που δε συνάδει με τις δεσμεύσεις του κράτους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε επίσης ότι κατά τη διεξαγωγή ελέγχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, καθώς και σε αξιολογήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαφαίνεται ότι η επιτροπή δεν έχει την απαραίτητη οικονομική ανεξαρτησία που χρειάζεται, για να υλοποιεί το έργο της χωρίς παρεμβάσεις και επηρεασμούς.

Συναφώς με τα πιο πάνω αναφερόμενα ζητήματα η επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2010, ζήτησε και αναμένει από τον Υπουργό Οικονομικών να πληροφορηθεί τα εξής:

1. Την ακολουθούμενη πολιτική από την κυβέρνηση σε σχέση με την ανάγκη ενίσχυσης των εποπτικών αρχών, λαμβανομένων υπόψη των εισηγήσεων της Ομάδας De Larosière, τις οποίες υιοθέτησε το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια αποφάσεων του ECOFIN, αλλά και των συμπερασμάτων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου.

2. Την αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με τη ληφθείσα ενίσχυση της επιτροπής με αγορά υπηρεσιών αντί με μόνιμο προσωπικό, όπως ήταν το αρχικό αίτημα της εποπτικής αρχής.

Η κατάθεση των ζητηθέντων από την επιτροπή στοιχείων συναρτάται με την ανάγκη πλήρωσης των υφιστάμενων εποπτικών αναγκών της επιτροπής, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και δε συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό της επιτροπής για το 2010.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2010.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

2 Μαρτίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων