Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου 2010. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου, ώστε να δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να εκδίδει διατάγματα για την εφαρμογή των αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει γνώση της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των κατανωλωτών από ορισμένα προϊόντα σε διάφορα κράτη μέλη, δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και εφόσον τίθενται επιστημονικά ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κοινοτικής επιστημονικής επιτροπής, να λαμβάνει μαζί με την επιστημονική επιτροπή που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο κίνδυνο απόφαση η οποία να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών σε διάστημα μικρότερο των είκοσι ημερών, εκτός αν στις αποφάσεις αυτές προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Η ισχύς των αποφάσεων αυτών δεν υπερβαίνει το ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για πρόσθετες περιόδους που δεν υπερβαίνουν το ένα έτος η καθεμιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η δέσμευση της Κύπρου για τροποποίηση της υφιστάμενης βασικής νομοθεσίας ίσχυε μέχρι το τέλος του 2009. Στις 12 Ιανουαρίου 2010 η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε επιστολή στην οποία αναφέρεται ότι η Κύπρος δεν έχει λάβει τα αναγκαία εθνικά μέτρα εντός της προθεσμίας που όριζε η συγκεκριμένη απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 13 της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ. Με την ίδια επιστολή δίδεται προειδοποίηση ότι, εάν εντός δεκαπέντε ημερών δε λάβει ικανοποιητική απάντηση για το θέμα, θα εξετάσει το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας για παράβαση της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 258. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, αν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του που απορρέει από τις συνθήκες, διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, αφού προηγουμένως παράσχει τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Αν το κράτος μέλος δε συμμορφωθεί με τη γνώμη αυτή εντός της προθεσμίας που του ορίζει η Επιτροπή, η τελευταία δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Φεβρουαρίου 2010.

Στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν τους πολίτες ή οργανωμένες ομάδες. Επιπρόσθετα, στο ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται ότι ο προτεινόμενος νόμος θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του ανώτατου επιπέδου ασφάλειας και προστασίας της υγείας του Κύπριου καταναλωτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

2 Μαρτίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων