Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Στέλιος Ιερωνυμίδης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 28 Ιανουαρίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών, του Εμπορικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και του Εθνικού Συντονιστή για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.

Η Γενική Συνομοσπονδία Παγκυπρίων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών και το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε μαζί με σχετικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η δημιουργία νομικού πλαισίου για την πλήρη εφαρμογή μέσω αυτού και των προαναφερόμενων κανονισμών των πιο κάτω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για την καθιέρωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1494/2007 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1497/2007 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2007 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών.

7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως.

10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό.

Ειδικότερα, οι βασικές πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών, εισαγωγέων και εξαγωγέων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και των χειριστών εξοπλισμού που περιέχει τα εν λόγω αέρια.

2. Τη θέσπιση μέτρων για έλεγχο των διαρροών ελεγχόμενων ουσιών από εξοπλισμό που περιέχει τα εν λόγω αέρια.

3. Τη δημιουργία πλαισίου για τη διενέργεια επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από αρμόδιους λειτουργούς.

4. Τη θέσπιση σχετικών ποινικών αδικημάτων.

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε προβεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των προαναφερόμενων ευρωπαϊκών κανονισμών στο έδαφός της πριν από τον Ιούλιο του 2008 για τους Κανονισμούς ΕΚ/303/2008, ΕΚ/304/2008, ΕΚ/305/2008, ΕΚ/306/2008 και ΕΚ/308/2008 και πριν από τον Ιούλιο του 2007 για τους Κανονισμούς ΕΚ/842/2006, ΕΚ/1493/2007, ΕΚ/1494/2007, ΕΚ/1497/2007 και ΕΚ/1516/2007. Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιανουαρίου του 2010.

Σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, η εφαρμογή των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών συνεπάγεται μεγάλο όγκο εργασίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος στον τομέα της εκπαίδευσης και στον τομέα των επιθεωρήσεων και του ελέγχου της αγοράς. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η εργοδότηση προσωπικού που θα ασχολείται με το θέμα, αφού, λόγω του μεγάλου αριθμού των τεχνικών που χρησιμοποιούν τα αέρια αυτά και των πολλών εγκαταστάσεων, παρουσιάζονται αυξημένες οι ανάγκες επιθεώρησης και ελέγχου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ανέφερε στην επιτροπή ότι η καθυστέρηση εφαρμογής των προαναφερόμενων ευρωπαϊκών Κανονισμών οφείλεται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας ετοιμασίας του νομοσχεδίου και στις αναγκαίες διαβουλεύσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, τόσο με τα άλλα εμπλεκόμενα τμήματα όσο και με τους ενδιαφερομένους.

Ο ίδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο θα επιφέρει υψηλότερο κόστος λειτουργίας στις επιχειρήσεις, αφού με την εφαρμογή του θα απαιτείται εκπαίδευση και πιστοποίηση των τεχνικών τους, ενώ ο φόρτος εργασίας και το κόστος των υπηρεσιών των επιχειρήσεων θα αυξηθεί με την επιβολή της υποχρέωσης συλλογής και ανακύκλωσης ή καταστροφής των αερίων. Παράλληλα, η όλη διεργασία συνεπάγεται σχετική αύξηση του κόστους των αερίων για τον καταναλωτή, η οποία όμως δεν αναμένεται να είναι ουσιαστική, κυρίως λόγω του μικρού όγκου αερίων που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για προσωπική του χρήση.

Τέλος, ο ίδιος σημείωσε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα επιφέρει οφέλη στο καταναλωτικό κοινό λόγω της επικείμενης προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης της ανεξέλεγκτης διαρροής αερίων που αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη, και λόγω της βελτίωσης του επιπέδου υπηρεσιών που θα παρέχουν οι καταρτισμένοι πλέον τεχνικοί ψύξης.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών, έτσι ώστε να μη σπαταλούνται ανθρωποώρες στις επιθεωρήσεις.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυκτικών εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναφορικά με την προσωρινή πιστοποίηση προσωπικού και επιχειρήσεων, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατό να εκπαιδευτούν όλοι οι τεχνικοί μέχρι το τέλος της περιόδου για την οποία επιτρέπεται η προσωρινή πιστοποίηση, θέμα που απασχόλησε την επιτροπή.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, σε γραπτό σημείωμά της το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εφαρμογή των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών στην Κύπρο και την αισιοδοξία της για σωστή υιοθέτηση των προνοιών τους.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, ο τύπος των εξετάσεων στις οποίες θα κληθούν να παρακαθίσουν οι τεχνικοί για την πιστοποίησή τους, τα χρονοδιαγράμματα πιστοποίησης που προβλέπονται στην προτεινόμενη νομοθεσία και ο καθορισμός των προσόντων των προσώπων που δύναται να εξουσιοδοτηθούν για την εκτέλεση καθηκόντων επιθεωρητών με βάση το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σε σχέση με το πρώτο θέμα, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσε την επιτροπή ότι, παρ’ όλο που ο τρόπος εξέτασης δεν ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κρίνεται ότι ο καθορισμός του τύπου εξέτασης στα πλαίσια της νομοθεσίας δεν ενδείκνυται. Ο ίδιος μετέφερε την πρόθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος να προτρέψει τους φορείς αξιολόγησης να διεξάγουν εξετάσεις τύπου πολλαπλών απαντήσεων και να δίνουν περισσότερο βάρος σε πρακτικές αντί θεωρητικές ερωτήσεις, πάντοτε χωρίς να ξεφεύγουν από τα πλαίσια των ευρωπαϊκών κανονισμών, έτσι ώστε να μη βρίσκονται σε δυσμενή θέση οι τεχνικοί, που, παρ’ όλο που έχουν τις σχετικές γνώσεις και εμπειρία, δεν έχουν την κατάλληλη ακαδημαϊκή μόρφωση, για να αντεπεξέλθουν σε ακαδημαϊκού τύπου εξετάσεις.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληροφόρησε την επιτροπή ότι, εφόσον η υπό εφαρμογή κοινοτική νομοθεσία περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η πρόβλεψη οποιασδήποτε άλλης μεταβατικής περιόδου αποτελεί παράβαση αυτής.

Αναφορικά με τον καθορισμό των προσόντων των προσώπων που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία τα οποία με βάση τον προτεινόμενο νόμο εξουσιοδοτούνται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ασκούν κάποιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών, το Τμήμα Περιβάλλοντος εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας για τη ρύθμιση του θέματος, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να καθορίζει τα εν λόγω προσόντα με διάταγμά του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Την εισήγηση αυτή υιοθέτησε ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

2 Μαρτίου 2010

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων