Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, όμως με γραπτό υπόμνημά του εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η αντικατάσταση των Παραρτημάτων ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των βασικών περί Σπόρων (Λαχανικά) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδικότερα, η εν λόγω εναρμόνιση αφορά την Οδηγία 2009/97/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 των Οδηγιών 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται επίσης δυνάμει του άρθρου 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ των βασικών περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών Ειδών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την αναφερόμενη πιο πάνω Οδηγία.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διευκρίνισε στην επιτροπή ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δε σχετίζονται με γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες γεωργικών ειδών.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες σ’ αυτούς πρόνοιες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων