Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Γιάννος Λαμάρης Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2010. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και ο διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2010 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους €132.833.290 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

  Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2010

1. Κυβερνητική χορηγία 78.674.000
2. Προπτυχιακά δίδακτρα 16.000.000
3. Άλλα έσοδα 3.021.990
4. Χρηματοδότηση για ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας 2.030.745
5. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας 851.361
6. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα κ.ά. 5.940.567
7. Εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα 17.200.000
8. Μεταπτυχιακά δίδακτρα 2.839.914
9. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς 341.720
10. Χορηγίες από το Ίδρυμα Στήριξης Πανεπιστημίου Κύπρου 119.600
11. Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων και σχεδίων 3.278.815
12. Υπόλοιπο από μεταφορά από προηγούμενα έτη (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους) 13.156.785
13. Διόρθωση υπολοίπου από μεταφορά λόγω υπερεκτίμησης των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2009 και διόρθωση εκτίμησης σχετικών εσόδων  

80.744

14. Μεταφορά στο αποθεματικό εσόδων προς χρήση σε επόμενα έτη (10.702.951)
  Σύνολο εσόδων 132.833.290

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο αναλύονται ως ακολούθως:

  Δαπάνες κατά κεφάλαιο
1. Τρέχουσες δαπάνες 54.658.340
2. Λειτουργικές δαπάνες 8.757.540
3. Διαχειριστικά έξοδα 11.534.560
4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 22.745.550
  Σύνολο δαπανών Κεφαλαίων 1-4 (που θα χρηματοδοτηθούν από κρατική χορηγία) 97.695.990
5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (από ίδια έσοδα) 35.137.300
  Σύνολο δαπανών 132.833.290

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς και οι ειλημμένες υποχρεώσεις του.

2. Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2010 έχει καταρτισθεί, ώστε, μεταξύ άλλων, να καλύψει δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής, καθώς και του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

3. Ενόψει της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου με τη σταδιακή εισδοχή 2 000 επιπλέον φοιτητών, ο προϋπολογισμός του 2010 προτίθεται να καλύψει δαπάνες οι οποίες απορρέουν από την αύξηση των φοιτητών σε υφιστάμενα προγράμματα και την προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών ή/και κατευθύνσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

4. Όσον αφορά την ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκης “Στέλιος Ιωάννου”, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακολουθώντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2010, προτίθεται να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες ανάθεσης του έργου εντός του 2010, κατά τρόπο ώστε η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών να πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2011. Το ποσό το οποίο θα απαιτηθεί για το 2011 θα καλυφθεί από δωρεές και ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι του ποσού των €8 εκατομ. και με εξοικονομήσεις κρατικής χορηγίας, ενώ οι δαπάνες για το 2012 θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

5. Όσον αφορά τα υπόλοιπα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, έχουν προγραμματιστεί εργασίες οι οποίες αφορούν κυρίως την ανέγερση των χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων, την ολοκλήρωση του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας, την επέκταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, την κατασκευή πολυώροφου χώρου στάθμευσης, προπαρασκευαστικές εργασίες (αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς κ.λπ., σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα) για τη στέγαση της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, βελτιωτικές εργασίες στον κεντρικό χώρο του πανεπιστημίου (πτέρυγα β΄), εξωτερικές εργασίες, καθώς και εργασίες στο κτίριο όπου στεγάζεται το πολιτιστικό κέντρο του πανεπιστημίου στην παλιά Λευκωσία (οδός Αξιοθέας).

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρόνοιες του προτεινόμενου προϋπολογισμού, βάσει του οποίου το πανεπιστήμιο θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τους σχεδιασμούς του για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωσή του τόσο σε αριθμό φοιτητών και προσφορά προγραμμάτων όσο και σε ό,τι αφορά στην τεχνική και κτιριολογική υποδομή. Ιδιαίτερα, ο πρύτανης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προώθηση της ανέγερσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου , που θα αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο πληροφόρησης. Όπως επίσης επισήμανε ο ίδιος, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, αλλά ειδικά γι’ αυτό το θέμα το αρμόδιο υπουργείο θα επανέλθει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

Κατά το στάδιο της περαιτέρω μελέτης του προϋπολογισμού η επιτροπή διεξήλθε τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του και υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής της αναφορικά με ορισμένα θέματα.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και τα στοιχεία αυτά αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, πού θα δαπανηθούν τα σχετικά κονδύλια, την προεργασία που γίνεται όσον αφορά τη διαδικασία πρόσληψης διδακτικού προσωπικού, τη δημιουργία των αναγκαίων τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών, τη δημιουργία της αναγκαίας κτιριακής υποδομής κ.λπ.

2. Κατά πόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου καθηγητές του πανεπιστημίου αμείβονται με διπλούς μισθούς.

3. Κατά πόσο γίνεται σωστή αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που παράγεται μέσα από τις ευρεσιτεχνίες-πατέντες των διάφορων Κυπρίων επιστημόνων που ευρίσκονται είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

4. Κατά πόσο αξιοποιούνται οι φοιτητές στα πλαίσια των προγραμμάτων που εκπονούνται από το πανεπιστήμιο.

5. Την επεξήγηση συγκεκριμένων προνοιών στον προτεινόμενο προϋπολογισμό που αφορούν τα εξής: Τα “Άλλα έσοδα”, όπως εμφαίνεται στον πίνακα εσόδων, τις δαπάνες για τις πρόσθετες βοηθητικές υπηρεσίες, την ασφάλεια, τα επιδόματα του διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, την τηλεφωνία και τα μισθωμένα κυκλώματα, την επιχορήγηση των φοιτητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου, την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την καταβολή των ελεγκτικών δικαιωμάτων και την πρόνοια για τα “Διάφορα” στις λεπτομέρειες δαπανών.

Ο πρύτανης και οι άλλοι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρευρίσκονταν στη συνεδρία απάντησαν στα διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν και συνοπτικά παρατίθενται τα ακόλουθα:

1. Για το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός. Οι δαπάνες που προγραμματίζονται θα αφορούν τους συμβούλους για τις κτιριακές ανάγκες, τα προγράμματα σπουδών, την έγκριση των θέσεων του ακαδημαϊκού προσωπικού, την κτιριακή υποδομή κ.λπ. Ειδικότερα, συμπεριλήφθηκε πρόνοια για δημιουργία νέου άρθρου με ενδεικτικό ποσό €10. Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής αποτελεί το κυριότερο αναπτυξιακό έργο το οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλείται να υλοποιήσει μέσα στην επόμενη τετραετία. Η εξασφάλιση των σχετικών χρηματοδοτήσεων θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο με την υποβολή πρότασης συμπληρωματικού προϋπολογισμού ειδικά για την Ιατρική Σχολή για το έτος 2010.

2. Αναφορικά με την αξιοποίηση των ευρεσιτεχνιών-πατέντων απαιτείται η άσκηση συντονισμένων ενεργειών από πλευράς κυβέρνησης-πανεπιστημίου και επιχειρηματικού κοινού. Ήδη το πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα “Εκκολαπτήριο Διογένης”, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το οποίο στηρίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, το πανεπιστήμιο έχει προτείνει την ίδρυση ερευνητικού κέντρου και τη δημιουργία της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

3. Οι φοιτητές αξιοποιούνται, όπου είναι εφικτό, σε διάφορες υπηρεσίες, τμήματα και εργαστήρια κατά την εκπόνηση διάφορων προγραμμάτων του πανεπιστημίου και πληρώνονται για την εργασία που προσφέρουν.

4. Η καταβολή διπλών μισθών σε καθηγητές είναι παράνομη και προβλέπονται τιμωρητικά μέτρα από πλευράς του πανεπιστημίου σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν καθηγητές που εργάζονται με το καθεστώς της διπλής μισθοδοσίας. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, για παράδειγμα, να αμείβονται από άλλες δραστηριότητές τους και επιστημονικές τους επινοήσεις-πατέντες ή να λαμβάνουν χορηγίες λόγω της συμμετοχής τους σε διάφορα προγράμματα. Επισημαίνεται ότι το πανεπιστήμιο έχει θεσπίσει κανόνες που οριοθετούν τα δικαιώματα των καθηγητών σε τέτοιες περιπτώσεις και εφαρμόζεται ό,τι ισχύει σε διεθνές επίπεδο.

Σχετικά με τις επιμέρους πρόνοιες που αφορούν δαπάνες και για τις οποίες ζητήθηκαν διευκρινιστικά στοιχεία, οι λεπτομέρειες και τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει τον εν λόγω προϋπολογισμό. Παρ’ όλα αυτά, για ορισμένες από αυτές ζητήθηκαν να σταλούν και γραπτώς επιπρόσθετα στοιχεία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές θέσεις της επί του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί εκεί.

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων