Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Άγγελος Βότσης Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Ντίνος Χατζηνικόλας τον κ. Νίκο Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 22 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς επίσης εκπρόσωποι του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου του ΚΕΑΑ για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €262.500 και συνολικά έσοδα ύψους €147.250, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από πωλήσεις προϊόντων που κατασκευάζονται στο κέντρο (€115.000) όπως και από τόκους και επενδύσεις (€30.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ταμείου αναμένεται να καλύψουν κυρίως την αγορά πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν στα εργαστήρια (€100.000), τα φιλοδωρήματα παραγωγής και τα βοηθήματα μαθητευομένων (€32.000), την αγορά υπηρεσιών ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας για σκοπούς αξιολόγησης της αναπηρίας και λειτουργικότητας των μαθητευομένων του κέντρου (€17.000) και το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες (€85.000).

Η εκπρόσωπος του Ταμείου του ΚΕΑΑ ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο προϋπολογισμός του ταμείου από την 1η Ιανουαρίου 2009 περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ενώ η μισθοδοσία του προσωπικού και τα έξοδα λειτουργίας του κέντρου και του οικοτροφείου του καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε σχετικά με το Σχέδιο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες ότι αυτό προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ενός περιορισμένου αριθμού μικρών μονάδων αυτοεργοδότησης ατόμων με αναπηρίες. Δήλωσε περαιτέρω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναδιοργάνωσης του τομέα επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες μέσω νομοθετικής μεταρρύθμισης. Με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τόσο το ΚΕΑΑ όσο και το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου θα ενταχθούν κάτω από ένα νέο οργανισμό δημόσιου δικαίου, γεγονός που θα οδηγήσει το κέντρο στη διαμόρφωση ενός νέου ρόλου σε σχέση με τις διαδικασίες βελτίωσης της προοπτικής κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρίες.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής τόνισαν τη σημασία ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στο εργατικό δυναμικό της χώρας και εξέφρασαν ευαρέσκεια για τις περιπτώσεις που άτομα με αναπηρίες εργοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τα σχέδια που παρέχονται από το κράτος για την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρίες. Συναφώς με τα πιο πάνω, η εκπρόσωπος του Ταμείου του ΚΕΑΑ ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορους κρατικούς θεσμούς στήριξης ατόμων με αναπηρία, αναφέροντας τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προσφέρει το Σχέδιο Απασχόλησης με Στήριξη από καθοδηγητή εργασίας, το οποίο καλύπτει περίπου διακόσια άτομα και επιχορηγείται από τις οργανώσεις που εργοδοτούν τους καθοδηγητές εργασίας.

2. Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέχει το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Οκτώβρη του 2009.

3. Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009 προωθεί το θεσμό της ποσόστωσης στις προσλήψεις ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε στην επιτροπή επιπρόσθετα στοιχεία αναφορικά με το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία, με σχετικό υπόμνημά του ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2010.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου του ΚΕΑΑ για το έτος 2010, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2010 Νόμος του 2010».

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων