Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών (ΣΙΤΟΠ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) του 1987 όπως αυτός τροποποιήθηκε, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, επειδή ορισμένοι προϋπολογισμοί νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένου και του υπό συζήτηση προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ, δεν κατατέθηκαν ή/και εγκρίθηκαν από τη Βουλή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2009, η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 28 Ιανουαρίου 2010 αποφάσισε να παράσχει την εξουσιοδότησή της για διενέργεια δαπάνης για το μήνα Φεβρουάριο του 2010 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2009, το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο μήνα Φεβρουάριο του 2010.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2010.

Ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ για το 2010, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή στις 11 Φεβρουαρίου 2010, είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €96.276.900 και έσοδα του ίδιου ύψους σε σύγκριση με ποσό ύψους €84.455.000 το 2009.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

   

· Διαχειριστικά έξοδα

  5.492.780

· Παραχώρηση δανείων Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  60.000.000

· Επιχορήγηση επιτοκίου δανείων

  12.134.120

· Πληρωμές λόγω εγγυήσεων

  500.000

· Μεταφορά εισπράξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας από αποπληρωμές δανείων

  18.000.000

· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

  150.000

--------------------

Σύνολο   €96.276.900

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, στις σχετικές δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια για ποσό ύψους €60.000.000 για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Από το ποσό αυτό €50.000.000 προγραμματίζεται να παραχωρηθούν για σπουδαστικά δάνεια, €8.290.000 για δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια και €1.709.000 για δάνεια σχετικά με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική δραστηριοποίηση και για δάνεια σε σωματεία και οργανώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του ΚΦΙΚΒ προέρχονται από κρατική χορηγία, από άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η κρατική χορηγία προς τον ΚΦΙΚΒ για το 2010, που περιλαμβάνεται στα έσοδα του φορέα, ανέρχεται στο ποσό των €17.776.870 σε σύγκριση με €17.027.248 το 2009, από τα οποία ποσό ύψους €5.642.750 αφορά διοικητικά έξοδα και το υπόλοιπο ποσό, ύψους €12.134.120, αφορά την επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας με εγγύηση του ΚΦΙΚΒ. Στα έσοδα περιλαμβάνεται επίσης ποσό ύψους €60.500.000 σε σύγκριση με €51.249.440 το 2009, ως άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για την παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (€60.000.000) και από πληρωμές λόγω εγγυήσεων (€500.000). Επιπλέον, μέσω του εν λόγω σχεδίου προγραμματίζεται να δοθούν εγγυήσεις ύψους €72.000.000 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εγγυήσεις ύψους €65.000.000 το 2009, για κάλυψη δικαιούχων δανείων για στέγαση και για επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Ειδικότερα, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

   

· Κρατική χορηγία

  17.776.870

· Άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

  60.500.000

· Αποπληρωμές δανείων και τόκων και εισπράξεις από ανάκτηση πληρωμών λόγω εγγυήσεων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

   

18.000.000

· Άλλα έσοδα

  30

------------------

Σύνολο   €96.276.900

Σύμφωνα με περαιτέρω διευκρινίσεις που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα δάνεια σε δικαιούχους σε κεφάλαια του ΚΦΙΚΒ στο σύνολό τους αυξάνονται σε €60 εκατομ. σε σύγκριση με €49,5 εκατομ. το 2009, ενώ υπάρχει μείωση του ποσού για δάνεια σε νεοδημιουργούμενα ζευγάρια της τάξης του €1.188.220.

Στο στάδιο της περαιτέρω μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών διαβίβασε στην επιτροπή τη Δήλωση Πολιτικής του Υπουργού Οικονομικών που αφορά τη δέσμευσή του για υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της φερεγγυότητας του προσφυγικού κόσμου, ενώ παράλληλα παρατήρησε και τόνισε ότι, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, ο προϋπολογισμός του ΚΦΙΚΒ είναι αυξημένος κατά 14%.

Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ δήλωσαν στην επιτροπή ότι, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που κατέχει ο φορέας, με τις προτεινόμενες αυξήσεις των κονδυλίων ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για παραχώρηση δανείων υπολογίζεται ότι θα μειωθεί ως ακολούθως:

1. Για τα στεγαστικά δάνεια σε τριάντα έξι μήνες.

2. Για τα σπουδαστικά δάνεια σε τρεις μήνες.

3. Για τα επαγγελματικά δάνεια σε δέκα μήνες.

Σημειώνεται ότι για τα δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπάρχει άμεση ανταπόκριση και έγκριση των αιτήσεων.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, κατά το 2009 εξετάστηκαν 4 990 αιτήσεις δανείων, 2 500 για σπουδαστικά δάνεια, 1 500 για στεγαστικά δάνεια, 500 για επαγγελματικά δάνεια, 370 για δάνεια για νεαρά ζευγάρια και 120 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, η επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά την έγκριση αιτήσεων που αφορούν ειδικότερα σε δάνεια για στεγαστικούς σκοπούς και ζήτησε όπως συντμηθεί το χρονικό διάστημα εξέτασης των αιτήσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στον υπό αναφορά προϋπολογισμό, που ανέρχεται σε ποσοστό 14% και συγκεκριμένα σε €12.000.000. Παράλληλα, η επιτροπή σημειώνει ότι θα αναμένει από πλευράς του ΚΦΙΚΒ την ανάληψη περαιτέρω δράσης, με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής εξέτασης των αιτήσεων για δάνεια που παραχωρούνται από τον ΚΦΙΚΒ, καθώς και την επέκταση των σχεδίων δανειοδότησης από το φορέα. Για το ζήτημα αυτό η επιτροπή προγραμματίζει και κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, υπογραμμίζοντας όλες τις πιο πάνω παρατηρήσεις της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων