Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η, στις 8 και 22 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε συμβούλιο αποχετεύσεων να εκχωρεί, με όρους ή χωρίς όρους, σε πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από τουλάχιστο τρία μέλη, περιλαμβανομένου και του προέδρου της, την εξουσία να εκδικάζει πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων του και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των προνοιών της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην απλούστευση των καθοριζόμενων σ’ αυτόν πειθαρχικών διαδικασιών, ώστε να καταστούν ταχύτερες και πιο ευέλικτες.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου του, έτσι ώστε, πέραν του καθοριζόμενου σ’ αυτό αριθμού των μελών της υπό αναφορά πειθαρχικής επιτροπής, να καθοριστεί αριθμός αναπληρωματικών μελών, για να μπορεί να λειτουργεί και στις περιπτώσεις που μέλη της κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να παρευρίσκονται στις συνεδρίες της. Περαιτέρω, η επιτροπή εισηγήθηκε την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να διευκρινιστεί σ’ αυτό ότι η εκχωρηθείσα από αυτό στην πειθαρχική επιτροπή εξουσία εκδίκασης πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν αποκλείει το συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εν λόγω εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω εισηγήσεών της, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διαμορφώσουν ανάλογα το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και καταθέσουν στην επιτροπή διαμορφωμένο κείμενο.

Στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής το Υπουργείο Εσωτερικών διαμόρφωσε το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Με την αύξηση του αριθμού των καθοριζόμενων στην πειθαρχική επιτροπή μελών, ώστε αυτή να αποτελείται από πέντε μέλη αντί από τρία που προβλεπόταν αρχικά σ’ αυτό.

2. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η εν λόγω επιτροπή θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται σε αυτήν τρία μέλη της, περιλαμβανομένου και του προέδρου.

3. Με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η εκχώρηση από συμβούλιο αποχετεύσεων της εξουσίας του για εκδίκαση πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλλήλων του στην πειθαρχική επιτροπή δε θα αποκλείει το συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εκχωρηθείσα στην πειθαρχική επιτροπή εξουσία σε σχέση μόνο με μη ασκηθείσα από αυτήν πειθαρχική δίωξη.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

23 Φεβρουαρίου 2010.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων