Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 5ης Νοεμβρίου 2009 και 18ης Φεβρουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο διευθυντής του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η αγροτική οργάνωση “Ευρωαγροτικός, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Nόμου, ώστε να βελτιωθεί και να επεκταθεί το υφιστάμενο Σχέδιο Γεωργικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή του όρου “δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το στάδιο της ανθοφορίας” και του αντίστοιχου ορισμού του, καθώς και η αντικατάσταση του ορισμού του όρου “φυλλοβόλα”, ώστε να προστεθούν σε αυτόν οι νεκταρινιές και οι καρυδιές, επιπροσθέτως των δέντρων που ήδη περιλαμβάνονται στον πιο πάνω ορισμό.

2. Η διαγραφή της επιφύλαξης σύμφωνα με την οποία το ασφάλιστρο που καταβάλλεται από τους ασφαλιζομένους για τη γεωργική ασφάλιση δεν υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του αναμενόμενου από τα ασφαλιζόμενα γεωργικά προϊόντα εισοδήματος.

3. Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης των φυλλοβόλων δέντρων, ώστε σε αυτή να συμπεριληφθούν και οι ζημιές που οφείλονται σε καύσωνα.

4. Η πρόβλεψη ασφαλιστικής κάλυψης των πυρηνόκαρπων και μηλοειδών για ζημιές, ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, που επισυμβαίνουν στο στάδιο της ανθοφορίας τους, καθώς και ο καθορισμός συγκεκριμένων προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται από τη γεωργική ασφάλιση.

5. Η πρόβλεψη ότι δεν καλύπτονται από τη γεωργική ασφάλιση ζημιές γεωργικών προϊόντων δενδρωδών και πρεμνοειδών καλλιεργειών που προξενούνται πριν από το στάδιο έναρξης της άνθησης αυτών και όχι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, όπως προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

6. Ο καθορισμός των προϋποθέσεων καταβολής και του ύψους της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, σε περιπτώσεις ζημιών από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το στάδιο της ανθοφορίας ως ποσοστού ύψους ογδόντα τοις εκατό (80%), όταν η συνολική ζημιά υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%).

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με σχετικούς κανονισμούς οι οποίοι τιτλοφορούνται «Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009» και οι οποίοι έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, για νομοτυπικούς λόγους οι εν λόγω κανονισμοί θα συζητηθούν στην ολομέλεια του σώματος ευθύς αμέσως μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες σε αυτό πρόνοιες, όπως κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Ωστόσο, τόσο οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων όσο και βουλευτές μέλη της επιτροπής παρατήρησαν ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν καλύπτονται οι ζημιές που υπέστησαν οι φρουτοκαλλιεργητές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2009, αφού οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων δήλωσαν ότι οι φρουτοπαραγωγοί, μετά τις πρόσφατες ζημιές τις οποίες υπέστησαν, έχουν άμεση ανάγκη από οικονομική ενίσχυση και για το λόγο αυτό πρέπει να εξευρεθούν τρόποι, ώστε να τους καταβληθούν αποζημιώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς όπως μελετήσουν το αίτημα της επιτροπής αναφορικά με το ενδεχόμενο να δοθεί αναδρομικότητα στην έναρξη της ισχύος του νόμου που προτείνεται ή να καταβληθούν από το κράτος σχετικές αποζημιώσεις προς τους επηρεαζόμενους αγρότες αναφορικά με τις πιο πάνω ζημιές.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με σχετική γραπτή επιστολή του, εξέφρασε την άποψη ότι υπό τις δεδομένες περιστάσεις και υπό ορισμένες προϋποθέσεις η νομοθετική εξουσία θα μπορούσε να προσδώσει στον προτεινόμενο νόμο αναδρομική ισχύ. Ωστόσο, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, επίσης με γραπτό υπόμνημά του, επισήμανε στην επιτροπή ότι τόσο η ενδεχόμενη αναδρομική εφαρμογή του νόμου όσο και η ενδεχόμενη καταβολή αποζημιώσεων από κρατικούς πόρους θα αποτελούσαν κρατική ενίσχυση μη συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σύμφωνα με τον ίδιο πιο πάνω αξιωματούχο, το πρόβλημα της μη κάλυψης των προαναφερθεισών ζημιών εναπόκειται στο αρμόδιο υπουργείο να το αντιμετωπίσει. Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε ότι το αρμόδιο υπουργείο έχει τη δυνατότητα είτε να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής του σχετικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφορικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων είτε να καταρτίσει για το σκοπό αυτό ένα νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων βάσει του οποίου αυτές να δίνονται ως αντιστάθμισμα για την απώλεια εισοδήματος και όχι ως παροχή αποζημιώσεων με βάση τη ζημιά στη γεωργική παραγωγή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων