Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:         

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

        

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8ης Οκτωβρίου 2009 και 18ης Φεβρουαρίου 2010.  Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιεργητών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

         Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Υδατοκαλλιέργειας Nόμου, ώστε αφενός να παρασχεθεί η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς αναφορικά με θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου και την παροχή άδειας για επέκταση της παραγωγής και αφετέρου να περιληφθούν σε αυτόν διατάξεις που να ρυθμίζουν τη δημιουργία ζωνών υδατοκαλλιέργειας.

         Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.             Η πρόβλεψη για την καταβολή τελών για τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφείου, η οποία θα εκδίδεται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ το ύψος των τελών θα καθορίζεται με κανονισμούς.

2.             Η παροχή εξουσίας έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων αναφορικά με την παροχή άδειας για επέκταση της παραγωγής υφιστάμενου ιχθυοτροφείου και τον καθορισμό των σχετικών τελών που θα καταβάλλονται.

3.             Η παροχή της δυνατότητας στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ορίζει με διάταγμά του ως ζώνες υδατοκαλλιέργειας εντός του θαλάσσιου χώρου της Δημοκρατίας περιοχές στις οποίες βρίσκεται συγκεντρωμένος αριθμός μονάδων υδατοκαλλιέργειας ή όπου, με βάση τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, προβλέπεται η συγκέντρωση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

          Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι τιτλοφορούνται «Οι περί Υδατοκαλλιέργειας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009» και οι οποίοι έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή.  Ωστόσο, οι εν λόγω κανονισμοί για νομοτυπικούς λόγους θα συζητηθούν στην ολομέλεια του σώματος ευθύς αμέσως μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

          Στο στάδιο της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου και των πιο πάνω κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησαν οι προτεινόμενες πρόνοιες αναφορικά με την εγκαθίδρυση ζωνών υδατοκαλλιέργειας.  Αναφορικά με το θέμα αυτό, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών επισήμανε ότι, παρ’ όλο που δεν υπάρχει άλλο κράτος στη Μεσόγειο που να έχει εφαρμόσει παρόμοια πολιτική, τα δεδομένα της Κύπρου επιβάλλουν τη συγκέντρωση των ιχθυοτροφικών μονάδων για σκοπούς καλύτερης χωροθέτησης του θαλάσσιου χώρου, ενώ παράλληλα με την εγκαθίδρυση τέτοιων ζωνών παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής καλύτερων διαχειριστικών μέτρων.  Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε ότι η εγκαθίδρυση ζωνών υδατοκαλλιέργειας αναμένεται ότι θα διασφαλίσει σε κάποιο βαθμό το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας, αφού αυτή λειτουργεί σε περιβάλλον με πολλές ανταγωνιστικές δραστηριότητες. 

          Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ανέφεραν ότι το όλο εγχείρημα της εγκαθίδρυσης ζωνών υδατοκαλλιέργειας χρήζει πιο επισταμένης μελέτης, καθώς και στενότερης συνεργασίας με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

          Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς επανεξετάσει τις εν λόγω πρόνοιες του νομοσχεδίου.  Ακολούθως το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής και αφού διαβουλεύθηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου με το οποίο εισηγείται τη διαγραφή των προνοιών που αφορούν τη δημιουργία ζωνών υδατοκαλλιέργειας.  Η εν λόγω ρύθμιση κρίθηκε ορθότερη δεδομένων και των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο, αφού το όλο θέμα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου όπως έχει αναθεωρηθεί από την εκτελεστική εξουσία, γι’  αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

          Τέλος, σημειώνεται ότι για νομοτεχνικούς λόγους κρίνεται σκόπιμο όπως το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ενοποιηθεί με το κείμενο του νομοσχεδίου που τροποποιεί την ίδια βασική νομοθεσία και τιτλοφορείται «Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008», το οποίο περιλαμβάνεται επίσης στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του σώματος για συζήτηση.  Το ενοποιημένο κείμενο νόμου που θα προκύψει θα αναφέρεται ως «Ο περί Υδατοκαλλιέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

23 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων