Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Επιστροφές Φόρου σε Πρόσωπα Εγκατεστημένα σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης,εκπροσωπώντας τονκ. Νίκο Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης  
Αβέρωφ Νεοφύτου  
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 16 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 30 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων που αφορούν την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής, αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να κοινοποιούνται στις επιχειρήσεις οι αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή του φόρου.

2. Τον καθορισμό της προθεσμίας εντός της οποίας οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τα κράτη μέλη.

3. Την υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές απαντήσεις εντός καθορισμένων προθεσμιών.

4. Την ενίσχυση του δικαιώματος των επιχειρήσεων να καταφεύγουν σε ένδικα μέσα.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, οι ίδιοι πιο πάνω εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή για την προτεινόμενη απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής στοιχείων, ως αποτέλεσμα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και της ενίσχυσης της θέσης των επιχειρήσεων, αφού τα κράτη μέλη θα έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τόκο, σε περίπτωση που η επιστροφή φόρου πραγματοποιηθεί καθυστερημένα.

Σημειώνεται ότι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι το Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 28 Ιανουαρίου 2010, παρ’ όλο που ως ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη έχει καθορισθεί η 1η Ιανουαρίου 2010.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί στους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του κ. Δημήτρη Συλλούρη, που εκπροσωπούσε τον κ. Νίκο Κουτσού για το Ευρωπαϊκό Κόμμα, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων