Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2010»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 9 και 16 Φεβρουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας “Eurocypria Airlines Ltd”, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €35 εκατομ. για την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προκύπτει λόγω της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Eurocypria Airlines Ltd”, στην οποία μετέχει αποκλειστικά το κράτος.

Σύμφωνα με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας έχει ληφθεί στη βάση των ακόλουθων δεδομένων:

1. Η εταιρεία από το 2007 αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομική της κατάσταση, με αποτέλεσμα το παθητικό της τα τελευταία χρόνια να υπερβαίνει το ενεργητικό της.

2. Η κάθετη αύξηση της τιμής του πετρελαίου που παρατηρήθηκε το 2008 και η διεθνής οικονομική κρίση είχαν ως αποτέλεσμα να συσσωρευθούν ζημιές ύψους €35 εκατομ. τα τελευταία τρία χρόνια, €3,3 εκατομ. ζημιές το 2007, €13,8 εκατομ. το 2008 και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ίδιας της εταιρείας, οι οικονομικές ζημιές για το 2009 υπολογίζονται σε €18 εκατομ.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2009, αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και έτυχε ενημέρωσης από τον Υπουργό Οικονομικών για το τελικό σχέδιο δράσης που στοχεύει στη βελτίωση των αποδόσεων της εταιρείας σε μεσοπρόθεσμη βάση, αποφάσισε να εγκρίνει υπό προϋποθέσεις την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με το επιτρεπτό ή μη της σχετικής απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας βάσει του κοινοτικού κεκτημένου, οι αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή ότι στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων η εισφορά κεφαλαίου προς οποιαδήποτε επιχείρηση δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση, εφόσον το κράτος αποδείξει μέσω εμπεριστατωμένης μελέτης ότι ενεργεί με βάση το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, δηλαδή με γνώμονα τη μελλοντική απόδοση της επένδυσης στην οποία προβαίνει.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή ότι με βάση σχετική μελέτη των συμβούλων “SH & E Ltd” το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή στην περίπτωση της επηρεαζόμενης εταιρείας θα μπορούσε να ικανοποιηθεί υπό προϋποθέσεις, με τον κίνδυνο βέβαια να αμφισβητηθεί, όπως ανέφερε, σε περίπτωση προσφυγής τρίτου μέρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις συνίστανται σε ετοιμασία και έναρξη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για εξυγίανση της εταιρείας, το οποίο να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της εταιρείας μεσοπρόθεσμα. Ειδικότερα, οι δράσεις όμως που αφορούν τη συγκράτηση του κόστους της εταιρείας πρέπει να συμφωνηθούν με τις συντεχνίες των εργαζομένων, γεγονός για το οποίο, όπως έχει κατατεθεί, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη συνδικαλιστική πλευρά.

Σημειώνεται συναφώς ότι η εταιρεία κατά τον τελευταίο χρόνο κατά τον οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας έχει συνάψει βραχυχρόνια δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις από κυπριακές τράπεζες συνολικού ύψους €28 εκατομ., με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών αναγκών. Η διαδικασία δανεισμού έγινε από την ίδια την εταιρεία. Οι τράπεζες όμως, για να παραχωρήσουν τις ζητηθείσες διευκολύνσεις, ζήτησαν και έλαβαν επιστολή του Υπουργού Οικονομικών στην οποία καταγράφεται η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στις 15 Φεβρουαρίου έληξε δάνειο της εταιρείας ύψους €8 εκατομ. από την Τράπεζα Πειραιώς και δύο δάνεια ύψους €10 εκατομ. έκαστο από τη Marfin Laiki Bank λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2010, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, όπως κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, η εταιρεία αναμένεται κατά τους χειμερινούς μήνες του 2010 να αντιμετωπίσει πρόσθετο πρόβλημα ρευστότητας, το οποίο προέκυψε λόγω της καθυστέρησης έγκρισης της αύξησης του κεφαλαίου της, της απώλειας εισοδήματος ύψους €11 εκατομ. από την ακύρωση πτήσεων, της οικονομικής κρίσης, όπως και της ανάγκης αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων δανείων. Η εταιρεία μέχρι τον Απρίλιο του 2010 χρειάζεται πόρους συνολικού ύψους €41 εκατομ., ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα υφιστάμενα δάνεια. Το ενδεχόμενο εξασφάλισης νέων δανείων δεν κρίνεται ως πρόσφορη λύση, καθώς, όπως διαπιστώνεται, καμία τράπεζα δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει νέα δάνεια και είναι αμφίβολο κατά πόσο θα ανανεωθούν τα υφιστάμενα δάνεια.

Όπως έχει κατατεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, υπό το φως των πιο πάνω και στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης για στήριξη του τουρισμού, της απασχόλησης και της οικονομίας γενικότερα, κρίθηκε απαραίτητη η λήψη απόφασης για άμεση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €35 εκατομ. και τούτο ανεξαρτήτως του ενδεχομένου λήψης αποφάσεων αναφορικά με το ρόλο του κράτους ως μετόχου δύο αεροπορικών εταιρειών ή την αντίδραση στο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει ξένος επενδυτής για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της “Eurocypria Airlines Ltd”.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος από την επιτροπή ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κλήθηκε να δώσει περαιτέρω επεξηγήσεις αναφορικά με τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εταιρείας, καθώς και για την ανάγκη ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο το ταχύτερο δυνατό.

Συναφώς, ο εν λόγω αρμόδιος ανέφερε ότι στην ουσία με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δε ζητείται η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, αλλά η κατάθεση κεφαλαίου, τονίζοντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα ταμειακά αποθέματα και ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε υπολειτουργία χωρίς καθόλου κεφάλαια. Παρά ταύτα, ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη ανάκαμψη, ότι έχει γίνει πλήρης αναδόμηση της οργανωτικής δομής της, έχουν περιοριστεί οι δαπάνες, έχουν κλείσει κάποιες ζημιογόνες βάσεις και γενικότερα αναμένεται η πιο αποτελεσματική λειτουργία της.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι για το 2010 έχουν γίνει προπωλήσεις περίπου 2 052 πτήσεων και αναμένεται επίσης η πώληση άλλων 796 πτήσεων. Αναφερόμενος στις ζημιές που αναμένεται να προκύψουν για το 2010, κατέθεσε ότι αυτές θα περιοριστούν στα €1 εκατόμ. με €2 εκατομ., σε σύγκριση με ζημιές €16 εκατομ. για το 2008 και ζημιές €13 εκατομ. για το 2009. Διευκρίνισε επίσης ότι στις ζημιές του 2009 περιλαμβάνεται ποσό ύψους €8 εκατομ. που αφορά ενίσχυση υπό μορφή εκπτώσεων προς τουριστικούς πράκτορες (μειωμένα ναύλα) για μεταφορά τουριστών στην Κύπρο, στα πλαίσια ενίσχυσης του τουρισμού. Τόνισε επίσης ότι από το 2011 και μετά θα εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο δράσης για εξυγίανση της εταιρείας και ότι αναμένεται, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης του ζητούμενου κεφαλαίου των €35 εκατομ., η εταιρεία να επιβιώσει και να ανακάμψει. Ο ίδιος αρμόδιος τόνισε ότι, εάν δεν υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €35 εκατομ., σύμφωνα με τα πιο πάνω και μάλιστα το ταχύτερο δυνατό, θα υπάρξει σύγχυση σε σχέση με τους πιστωτές της εταιρείας, καθήλωση των αεροσκαφών της εταιρείας, όπου και αν αυτά βρίσκονται, διασυρμός ανά το παγκόσμιο και αυξημένο κόστος δανειοδότησης.

Στο στάδιο της συζήτησης ζητήθηκε από μέρους της επιτροπής, μεταξύ άλλων, η κατάθεση των ακόλουθων επιπρόσθετων στοιχείων:

1. Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τα τελευταία τρία έτη.

2. Ολικές απολαβές του προσωπικού της εταιρείας.

3. Προϋπολογισμός των δαπανών και εσόδων για το οικονομικό έτος 2010.

4. Οικονομικές προβλέψεις/καταστάσεις για το έτος 2010.

5. Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης για το έτος 2010.

6. Σχεδιασμός αναφορικά με την αξιοποίηση των €7 εκατομ., πέραν των €28 εκατομ. που προορίζονται για αποπληρωμή δανείων της εταιρείας προς τράπεζες, από το σύνολο των €35 εκατομ. των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

7. Συμφωνία με τον οργανισμό “International Lease Finance Corporation” (ILFC).

8. Αντιμισθία και επιδόματα προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

9. Επιδόματα εξωτερικού.

10. Κατά πόσο έγινε οποιαδήποτε κατάθεση κεφαλαίου εκ μέρους της κυβέρνησης προς τραπεζικά ιδρύματα για σκοπούς εξασφάλισής τους, προτού συνομολογηθούν τα δάνεια για τα οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω.

Πέραν των πιο πάνω ζητηθέντων στοιχείων, σε σχέση με επιμέρους πτυχές του όλου θέματος κατατέθηκαν εκ μέρους των αρμοδίων τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με την τελική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το επιτρεπτό ή μη υλοποίησης της ληφθείσας κυβερνητικής απόφασης, βάσει του κοινοτικού κεκτημένου, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι ανέφεραν ότι ζητήθηκε η ανεπίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και δόθηκε στην κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2009. Βάσει της ανεπίσημης αυτής γνωμοδότησης οι δύο κρατικοί αερομεταφορείς δεν μπορούν να συνενωθούν. Διευκρινίσθηκε επίσης ότι σε περίπτωση καταγγελίας τρίτου μέρους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωπαίοι αρμόδιοι θα είναι αναγκασμένοι να εξετάσουν το θέμα εις βάθος και στη βάση των ευρωπαϊκών κανόνων.

2. Αναφορικά με το ενδεχόμενο λήψης απόφασης εκ μέρους της κυβέρνησης για τερματισμό των εργασιών της εταιρείας, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι το κόστος για το κράτος και συνεπακόλουθα για το φορολογούμενο θα είναι δυσβάστακτο και θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις επί του τουρισμού. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να καταβληθούν υψηλές αποζημιώσεις στο προσωπικό, καθ’ ην στιγμή, όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ότι οι ζημιές για το 2010 θα περιοριστούν στο €1 εκατομ. με €2 εκατομ. βάσει των αποφασισθέντων μέτρων, έστω και αν δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση από τον ίδιο ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα, η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κρίνεται ως η πλέον πρόσφορη λύση.

3. Αναφορικά με την ανάγκη να δεσμευτούν οι συντεχνίες του προσωπικού της εταιρείας ότι θα μειωθεί το κόστος των απολαβών του κατά €1,8 εκατομ. ετήσια, δέσμευση που, όπως κατατέθηκε, δεν έχει δοθεί γραπτώς, τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ανέφεραν ότι το όλο ζήτημα βασίζεται στην αξιοπιστία του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις σε συνεργασία με τη συνδικαλιστική πλευρά και ότι αυτή είναι η πρόθεση της επίσημης πλευράς, η οποία θα καλέσει μετά την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο τον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά να δεσμευτεί νομικά ότι συναινεί σε μείωση των απολαβών του.

4. Αναφορικά με την ανάγκη περαιτέρω εξοικονομήσεων των λειτουργικών δαπανών και των δύο κρατικών αερομεταφορέων, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι δεσμεύεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των οποιωνδήποτε διαφορών προς όφελος και των δύο εταιρειών και κατά τρόπο που θεωρητικά να εξουδετερωθεί κάθε κίνδυνος η μία εταιρεία να ανταγωνίζεται την άλλη.

5. Σε σχέση με την επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της πρόθεσης της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά €35 εκατομ., η οποία δε ζητήθηκε και δεν εξασφαλίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την κατάθεση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή, ο αρμόδιος τεχνοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την αντίστοιχη γενική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία γνωρίζει ανεπίσημα την κυβερνητική πρόθεση. Διευκρίνισε επίσης ότι, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν υπάρχει η νομική ασφάλεια (legal certainty) που αποτελεί απαίτηση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, διότι σε τέτοια περίπτωση το θέμα θα έπρεπε να εξεταστεί σε μεγαλύτερο βάθος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των προνοούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικασιών, γεγονός που δεν κρίθηκε σκόπιμο, εφόσον η κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι στην περίπτωση αυτή πληρούται το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή.

6. Σε σχέση με το ενδεχόμενο τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αμφισβητώντας τη σχετική κυβερνητική απόφαση, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν αναμένει τέτοια εξέλιξη, διότι όλοι πρέπει με ευθύνη να αξιολογήσουν τις θετικές προεκτάσεις που θα έχει για τη χώρα η κρατική επένδυση στήριξης της “Eurocypria Airlines Ltd”. Τόνισε επίσης ότι, εάν υπάρξει καταδίκη από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή αναμένεται σε διάστημα δύο ή τριών χρόνων, με μόνη συνέπεια για την κυβέρνηση να υποχρεωθεί να ανακτήσει από την επηρεαζόμενη εταιρεία τη δοθείσα κρατική ενίσχυση. Ο κίνδυνος κατά τη γνώμη του εν λόγω αρμοδίου είναι μικρός έως μηδαμινός και το θέμα, όπως ανέφερε, δεν πρέπει να αντικρίζεται από πλευράς της αυστηρής νομικής συμμόρφωσης από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά από πλευράς εξυπηρέτησης των συμφερόντων της χώρας.

7. Σε σχέση με την ανάγκη αύξησης κατά δέκα τοις εκατόν (10%) των τιμών του υφιστάμενου συμβολαίου με την εταιρεία “Olympic Holidays” για το 2009 και το 2010, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι για το 2009 υπήρξε κάποια αύξηση που προσέγγισε το δέκα τοις εκατόν (10%) (€9,6 εκατομ. περίπου) και ότι συνεχίζονται οι εντατικές διαπραγματεύσεις για το έτος 2010, ώστε να καλυφθούν τα επίπεδα κόστους που έχει η εταιρεία για το 2010.

Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της “Eurocypria Airlines Ltd”, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ανέφερε τα ακόλουθα:

1. Για το υπό συζήτηση θέμα έχει εκδοθεί αναλυτική γνωμοδότηση του γραφείου με ημερομηνία 13 Ιουλίου 2009, η οποία στηρίχθηκε στη μελέτη των συμβούλων “SH & E Ltd” και στο σχέδιο δράσης το οποίο καταρτίστηκε από την ίδια την επηρεαζόμενη εταιρεία. Έκτοτε το γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων δεν ενεπλάκη στο όλο θέμα με οποιοδήποτε τρόπο και δεν του έχει δοθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση.

2. Η εταιρεία είναι σαφώς μία προβληματική επιχείρηση και συνεπώς ένας ιδιώτης επενδυτής πρέπει να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης είτε πριν είτε παράλληλα με τη ζητούμενη αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας, έτσι που να περιοριστεί ο κίνδυνος της επένδυσής του. Συναφώς, η νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει ως ελάχιστη προϋπόθεση ικανοποίησης του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου εξυγίανσης.

3. Πέραν της πιο πάνω προϋπόθεσης, πρέπει να προβλέπεται βάσει μελέτης ότι η κρατική επένδυση θα έχει μια προβλεπόμενη απόδοση αποδεκτή για έναν ιδιώτη επενδυτή. Η σχετική μελέτη που διενεργήθηκε κατ’ εντολή του Υπουργείου Οικονομικών δεν προσφέρει ασφαλή συμπεράσματα, διότι η προβλεπόμενη απόδοση είναι οριακή σε σχέση πάντοτε με τον υψηλό κίνδυνο της επένδυσης, γεγονός το οποίο επισημαίνεται και από τους ίδιους τους συμβούλους.

4. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσό της ζητούμενης αύξησης κεφαλαίου, εκτιμάται ότι πρέπει για λόγους νομικής ασφάλειας να εξασφαλιστεί πρώτα η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού προχωρήσουν οι διαδικασίες για έγκριση της ζητούμενης αύξησης του κεφαλαίου της εταιρείας βάσει της κυβερνητικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της συζήτησης που διεξήχθη και όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις ακόλουθες θέσεις:

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ο κ. Δημήτρης Συλλούρης, που εκπροσώπησε τον κ. Νίκο Κουτσού για το Ευρωπαϊκό Κόμμα, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις μειωθούν από €35 εκατομ. σε €10 εκατομ., ώστε στο παρόν στάδιο να καλύψουν μόνο τις άμεσες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και τις άλλες τρέχουσες δαπάνες της.

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων