Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Ανδρέας Μουσκάλλης Σοφοκλής Φυττής
Κλαύδιος Μαυροχάννας Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών), οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, περιλαμβανομένου και του υπό συζήτηση προϋπολογισμού της ΠΕΠ, δεν κατατέθηκαν ή/και εγκρίθηκαν από τη Βουλή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Για τον πιο πάνω λόγο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2010, αποφάσισε να παράσχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για το μήνα Φεβρουάριο του 2010 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2009 και το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο μήνα Φεβρουάριο του 2009.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2010.

Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το 2010, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4 Φεβρουαρίου 2010, προβλέπει δαπάνες ύψους €699.783 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα κυριότερα κονδύλια εξόδων αφορούν τα ακόλουθα:

   
· Μισθοδοσία υπαλλήλων 467.455
· Λειτουργικές δαπάνες 79.278
· Ενοίκια 26.208
· Αγορά επίπλων και σκευών 30.000
· Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο 10.000
· Συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό 10.000
· Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 10.400
· Άλλες δαπάνες 63.442
· Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 3.000
  Σύνολο €699.783

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, ο πρόεδρος της ΠΕΠ αναφέρθηκε στη μέχρι σήμερα δράση και στο έργο της ΠΕΠ, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και την παρέμβαση της ΠΕΠ με εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα, καθώς και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Πρόσθεσε επίσης ότι η ΠΕΠ καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες, ώστε να καταστεί δυνατή η σωστή διαφώτιση στην Κύπρο και στο εξωτερικό για το εθνικό μας θέμα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον προσφυγικό κόσμο εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Σύμφωνα με τον ίδιο, καταβάλλονται προσπάθειες και για τη στελέχωση της ΠΕΠ σε όλες τις επαρχίες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη που αφορά το οργανόγραμμα της ΠΕΠ και βάσει αυτού θα στηριχθεί ο νέος προϋπολογισμός του 2011.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών δήλωσαν ότι προχώρησαν στην ετοιμασία του προϋπολογισμού αυτού μετά από διαβουλεύσεις και έγκριση των αιτημάτων της ΠΕΠ και ό,τι συμφωνήθηκε βρίσκεται τώρα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς εξέταση και ψήφιση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τέθηκε από τα μέλη της επιτροπής, ανάμεσα σε άλλα, το ζήτημα της διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που διέπει την ΠΕΠ, αφού υπάρχει η διαβεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών πως είναι έτοιμο να διεξαγάγει τις υπό αναφορά εκλογές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή χαιρετίζει την κατάθεση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ και σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Η ΠΕΠ, η οποία είναι η οργάνωση που καθιδρύθηκε με σκοπό την εκπροσώπηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, πρέπει, με τη συμβολή της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, να αναβαθμιστεί και να συμπορεύεται σε κοινούς αγώνες με τους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο διαφώτισης στο εξωτερικό για το προσφυγικό πρόβλημα, ώστε να εκπληρώσει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προνοείται στις σχετικές διατάξεις του νόμου που τη διέπει.

2. Το έργο που έχει να επιτελέσει η ΠΕΠ είναι τεράστιο, γι’ αυτό η επιτροπή δηλώνει την πρόθεσή της να προωθήσει αμέσως για ψήφιση από τη Βουλή νόμο που να ρυθμίζει διάφορα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της ΠΕΠ, με απώτερο σκοπό μια πιο σωστά συγκροτημένη οργάνωση για διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του προσφυγικού κόσμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, υπογραμμίζοντας τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

12 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων