Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Ντίνα Ακκελίδου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ. Το Συμβούλιο Καλλυντικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμου για την εναρμόνισή του με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ, ώστε να προσαρμοσθούν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Συγκεκριμένα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η τροποποίηση των πιο κάτω διατάξεων της βασικής νομοθεσίας για σκοπούς εναρμόνισής της με την υπό αναφορά Οδηγία:

1. Της διάταξής της που προβλέπει την απαγόρευση της διάθεσης καλλυντικών προϊόντων και συστατικών καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.

2. Της διάταξής της που προβλέπει την απαγόρευση χρησιμοποίησης καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα.

3. Της διάταξής της που προβλέπει την πρόσβαση του Συμβουλίου Καλλυντικών για σκοπούς ελέγχου σε πληροφορίες σχετικές με καλλυντικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, το άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/112/ΕΚ τροποποιεί την Οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, η οποία και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση του περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμου [Νόμος αρ. 106 (Ι) του 2001 όπως τροποποιήθηκε] για σκοπούς προσαρμογής της με τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Με τον προτεινόμενο νόμο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υιοθετούνται τα κριτήρια ταξινόμησης και επισήμανσης ουσιών και μειγμάτων που προβλέπονται από το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (GHS), το οποίο έχει θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο εναρμονίζεται η βασική νομοθεσία με σχετικές διατάξεις του κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), καθώς και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου δεν αναμένεται να επηρεαστεί το κόστος εγκατάστασης των νέων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η χρονική προθεσμία για την υιοθέτηση των προνοιών του άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/112/ΕΚ από τα κράτη μέλη είναι η 1η Απριλίου 2010.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή δήλωσαν ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων