Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2010. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών και των Κατασκευαστών Βυτίων Μεταφοράς Πετρελαιοειδών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Ειδικότερα, το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση της ερμηνείας των όρων “μεταφορά” και “όχημα”, ώστε αυτή να συνάδει με την ερμηνεία των αντίστοιχων όρων της υπό αναφορά Οδηγίας.

2. Την παραπομπή στα τροποποιημένα παραρτήματα της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR).

3. Την εισαγωγή συγκεκριμένων παρεκκλίσεων από την απαγόρευση μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατόπιν διατάγματος του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων.

4. Την κατάργηση του περί Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Νόμου [Νόμος αρ. 164(Ι) του 2006, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο αρ. 172(Ι) του 2007].

Σύμφωνα με ενημέρωση όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, η ημερομηνία υιοθέτησης της υπό αναφορά Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ήταν η 30ή Ιουνίου 2009. Σημειώνεται όμως ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιανουαρίου 2010.

Σύμφωνα με σχετική γραπτή ενημέρωση, με την τροπολογία που προτείνεται ουσιαστικά ενοποιείται και απλοποιείται η κοινοτική νομοθεσία για την εσωτερική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και η υιοθέτησή της δεν αναμένεται να επηρεάσει ομάδες ή σύνολα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων