Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Αντώνης Αντωνίου
Γιαννάκης Γαβριήλ Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησης του θέματος από την ολομέλεια στις 10 Δεκεμβρίου 2009, αφενός μεν για σκοπούς επανεξέτασης συγκεκριμένης πρόνοιας που περιλαμβάνεται σε αυτό και αφετέρου δε για να ληφθούν οι απόψεις ορισμένων άλλων ενδιαφερόμενων μερών και πιο συγκεκριμένα των ενώσεων των τοπικών αρχών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 21ης Ιανουαρίου και 11ης Φεβρουαρίου 2010.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καθώς και οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεών της, η επιτροπή, μεταξύ άλλων, επανεξέτασε την πρόνοια του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ανάκλησης ή τερματισμού πολεοδομικής άδειας με βάση την οποία παραχωρήθηκε ή ανανεώθηκε μεταλλευτική μίσθωση ή λατομικό προνόμιο, τερματίζεται αυτόματα και η εν λόγω μεταλλευτική μίσθωση ή το λατομικό προνόμιο, χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον των κατόχων τους η οποία δυνατό να προκύψει. Αναφορικά με την εν λόγω πρόνοια του προτεινόμενου νόμου, οι αρμόδιοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη πρόνοια εκ παραδρομής διατυπώθηκε όπως πιο πάνω. Συνεπώς, η επιτροπή υιοθέτησε την εισήγησή τους για τροποποίησή της, ώστε με τον προαναφερθέντα αυτόματο τερματισμό της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του λατομικού προνομίου ο κάτοχος της μεταλλευτικής μίσθωσης ή του προνομίου να εξακολουθεί να ευθύνεται μόνο για τις απαιτήσεις οι οποίες είχαν ήδη προκύψει για αυτόν μέχρι τη στιγμή του τερματισμού της μίσθωσης ή του προνομίου.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν επίσης το γενικότερο αίτημά τους για ουσιαστικότερη διαβούλευση μεταξύ των αρχών ή οργανώσεων που εκπροσωπούν και των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων όσον αφορά τα μεταλλευτικά και λατομικά θέματα.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή, στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεών της εξέτασε εισήγηση βουλευτή μη μέλους της για τροποποίηση της πρόνοιας του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία παραχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, η εξουσία να καθορίζει τον αριθμό των πιστοποιητικών καταλληλότητας που δύναται να παραχωρηθούν σε ελεύθερη περιοχή μεταλλευτικής ή λατομικής ζώνης. Συναφώς, η επιτροπή, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε ο αριθμός των πιστοποιητικών καταλληλότητας που θα δύναται το Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρήσει σε μεταλλευτικές ή λατομικές ζώνες να μην υπερβαίνει τον αριθμό των μεταλλείων ή των λατομείων που καθορίζεται από σχετική μελέτη που θα εκπονείται κατά τη διαδικασία κήρυξης της περιοχής σε μεταλλευτική ή λατομική ζώνη, βάσει του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

16 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων