Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί της Διαδικασίας Εκδίκασης Πειθαρχικών Υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Γιαννάκης Θωμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η κατάργηση των περί της Διαδικασίας Εκδίκασης Πειθαρχικών Υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμών [ΚΔΠ 289/2008], με βάση τους οποίους είχε θεσμοθετηθεί μια νέα διαδικασία εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον της ΕΔΥ, έτσι ώστε να εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος ΙΙΙ του Δεύτερου Πίνακα του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, η οποία εφαρμοζόταν πριν από την έκδοση των κανονισμών των οποίων τώρα προτείνεται η κατάργηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ΕΔΥ, με βάση τη συνολική εμπειρία που αποκόμισε κατά τον ένα χρόνο εφαρμογής των υπό κατάργηση κανονισμών, διαπίστωσε ότι η προβλεπόμενη σε αυτούς αναλυτική διαδικασία και συγκεκριμένα ο θεσμός του εισηγητή που καθιερώθηκε με αυτή δεν υποβοηθεί, ως αναμενόταν, στην επίσπευση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών εκδίκασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιόν της. Για το λόγο αυτό, με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών, εισηγήθηκε την κατάργησή τους. Όπως συγκεκριμένα επισημαίνεται, με βάση τα ίδια στοιχεία, στους εν λόγω υπό κατάργηση κανονισμούς προβλέπεται ο ορισμός ενός εκ των μελών της ΕΔΥ ως εισηγητή, ο οποίος προετοιμάζει την ακρόαση της πειθαρχικής υπόθεσης και υποβάλλει σχετική έκθεση προς αυτή. Πριν από την έκδοση των κανονισμών αυτών η διαδικασία ακρόασης διεξαγόταν με βάση κανονισμούς ενσωματωμένους στο Μέρος ΙΙΙ του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, με βάση τους οποίους ολόκληρη η διαδικασία ακρόασης διεξαγόταν ενώπιον της ΕΔΥ.

Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο της ΕΔΥ, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των υπό κατάργηση κανονισμών αφορούν κυρίως την αδυναμία εξέτασης προδικαστικών ενστάσεων πριν από το πέρας της διαδικασίας, τη μη παρουσίαση μαρτύρων κατά την ακρόαση ενώπιον της ΕΔΥ και την εξουδετέρωση της προσπάθειας για γρηγορότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε στην επιτροπή ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν εκκρεμούν ενώπιον της ΕΔΥ οποιεσδήποτε πειθαρχικές διαδικασίες, ενώ έχει καταχωριστεί προσφυγή εναντίον μίας εκ των αποφάσεων της ΕΔΥ, που εκδόθηκε με βάση την ισχύουσα διαδικασία, με τον ισχυρισμό ότι αυτή εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση εξουσίας.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

9 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων