Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 13 Νοεμβρίου 2008 και 28 Ιανουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών (ΚΕΒΕ), του Συνδέσμου Σκυροποιών Ασβεστολιθικών Υλικών Κύπρου (ΚΕΒΕ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 47 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες ποινές που επιβάλλονται από το δικαστήριο σε σχέση με παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών και να τροποποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο οι σχετικές πρόνοιές τους, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του κανονισμού που αφορά την κατάσχεση λατομικών υλικών και μηχανημάτων.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του υφιστάμενου μέγιστου ορίου της ποινής που δύναται να επιβληθεί από το δικαστήριο σε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των βασικών κανονισμών από ένα έτος σε δύο έτη φυλάκισης και από £1.500 σε €20.000 πρόστιμο.

2. Η διεύρυνση της αρμοδιότητας του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταλλείων ως Επιθεωρητή Μεταλλείων, σύμφωνα με την οποία μπορεί να προβαίνει σε κατάσχεση οποιουδήποτε λατομικού υλικού που εξορύσσεται, τυγχάνει επεξεργασίας, πωλείται, αγοράζεται ή κατέχεται κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας ή των κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτής, ώστε να περιλαμβάνει και τα μεταλλεύματα.

3. Η διεύρυνση της εξουσίας του πιο πάνω επιθεωρητή για κατάσχεση όλων των εργαλείων και μηχανημάτων, ώστε αυτή να καλύπτει και την ακινητοποίηση και σφράγιση αυτών, καθώς και των εξαρτημάτων ή και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για διάπραξη ή διευκόλυνση της διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος κατά παράβαση του αναφερόμενου πιο πάνω νόμου ή των υπό τροποποίηση κανονισμών. Επιπρόσθετα, εισάγεται πρόνοια, ώστε το δικαστήριο να αποφασίζει για την τύχη των μεταλλευμάτων ή/και λατομικών υλικών που κατασχέθηκαν, καθώς και των αντικειμένων που ακινητοποιήθηκαν, σφραγίστηκαν ή κατασχέθηκαν, ενώ η ευθύνη για τη φύλαξη και τη διατήρησή τους ως ακινητοποιημένων ή/και σφραγισμένων ανατίθεται στον ιδιοκτήτη τους, τον κάτοχό τους ή/και το χειριστή τους.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και μελετήθηκαν από την επιτροπή μαζί με σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, η επιτροπή διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με την προτεινόμενη στους κανονισμούς εξουσία του πιο πάνω επιθεωρητή για ακινητοποίηση, σφράγιση ή/και κατάσχεση εργαλείων, εξαρτημάτων, μηχανημάτων ή/και εγκαταστάσεων. Bάσει των πιο πάνω επιφυλάξεων, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μελετήσει περαιτέρω τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών και επανέλθει στην επιτροπή με νέες εισηγήσεις για περαιτέρω συζήτηση του πιο πάνω προβληματισμού.

Το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο κανονισμών, με το οποίο προτείνεται η διαγραφή των προνοιών που αφορούν την πιο πάνω εξουσία από το υπό συζήτηση κείμενο των κανονισμών και η ρύθμιση του όλου θέματος με σχετικές διατάξεις οι οποίες περιλήφθηκαν στο προαναφερθέν νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

9 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων