Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «O περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Νικόλας Παπαδόπουλος
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, αλλά διαμήνυσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροπολογίες.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης του 2002 [Νόμος 156(I)/2002], με τον οποίο καθιδρύθηκε ο ΚΟΠΠ, ώστε ο οργανισμός να ενεργεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 339/93 του Συμβουλίου. Όπως είναι γνωστό, η βασική νομοθεσία περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2002, στα πλαίσια της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό.

Το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπό έχει την περαιτέρω εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο ειδικότερα όσον αφορά τις απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς στον τομέα της εμπορίας των προϊόντων. Όπως είναι επίσης γνωστό, ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 ενισχύει τα θέματα της διαπίστευσης και καθορίζει τον τρόπο διεξαγωγής της με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Οι κοινοτικοί αυτοί Κανονισμοί έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη και ειδικότερα το Κεφάλαιο II του Κανονισμού αυτού προνοεί για τον καθορισμό ενός και μόνο εθνικού οργανισμού διαπίστευσης και για τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το κεφάλαιο της διαπίστευσης. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού αυτού είναι η 1η Ιανουαρίου 2010, ενώ ο προτεινόμενος νόμος κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Δεκεμβρίου 2009.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όλοι όσοι παρέστησαν συμφώνησαν με τις προτεινόμενες με αυτό τροπολογίες. Επιπρόσθετα, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2010, σημειώνει ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης είναι ο εθνικός οργανισμός της Κύπρου για την υιοθέτηση και προώθηση των ευρωπαϊκών προτύπων στη χώρα μας. Ο οργανισμός αυτός είναι πλήρες μέλος των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI και μετέχει ισότιμα στο σύστημα εκπόνησης των ευρωπαϊκών προτύπων σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια επιστολή δηλώνεται η μη ύπαρξη ένστασης για προώθηση της προτεινόμενης νομοθεσίας. Τέλος, ο πιο πάνω οργανισμός στην επιστολή αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου και για άμεσο εκσυγχρονισμό της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, η οποία διέπει τη λειτουργία τόσο του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης όσο και του ΚΟΠΠ, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός διαχωρισμός στο πλαίσιο λειτουργίας τους, γεγονός που θα συμβάλει στην απάμβλυνση πολλών χρόνιων προβλημάτων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

9 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων