Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να διατυπωθεί με σαφήνεια η σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων κατά τη μεταβατική περίοδο της αυτονόμησης του ΤΕΠΑΚ. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθίσταται το άρθρο 41 του υφιστάμενου νόμου, το οποίο ρυθμίζει το διορισμό στο ΤΕΠΑΚ των εκλεκτορικών σωμάτων, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, γίνεται εισήγηση όπως τα εκλεκτορικά σώματα αποτελούνται από πέντε εξωτερικά μέλη και όλους τους πρωτοβάθμιους καθηγητές που έχουν εκλεγεί και έχουν αναλάβει καθήκοντα στο οικείο τμήμα στο οποίο αφορά η επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.

Στα πλαίσια της μελέτης του πιο πάνω νομοσχεδίου, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας και του ΤΕΠΑΚ, να διαμορφώσει το κείμενό του επιφέροντας σ’ αυτό βελτιωτικές αλλαγές στη διατύπωση της συγκεκριμένης πρόνοιας. Ειδικότερα, με τη διαμόρφωση αυτή αποσαφηνίζεται καλύτερα ότι η συγκεκριμένη πρόνοια στο νομοσχέδιο αφορά τους πρωτοβάθμιους καθηγητές.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτός έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

 

 

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων