Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Βουνίου Κανονισμοί του 2010» και «Οι περί Αποχετεύσεων Αρακαπά Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωπος του επάρχου Λεμεσού εκ μέρους του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Βουνίου και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αρακαπά.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση της διαδικασίας διαχείρισης και λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων των κοινοτήτων Βουνίου και Αρακαπά, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ρυθμίζουν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τη λειτουργία στις υπό αναφορά περιοχές συστημάτων διάθεσης λυμάτων, την κατασκευή οχετών και υπονόμων οικοδομών και τις σχετικές για το σκοπό αυτό άδειες, την αποχέτευση βιομηχανικών απορριμμάτων, την επιβολή τελών στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές αποχετεύσεων, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Βουνίου και Αρακαπά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κατάθεση των προτεινόμενων κανονισμών στη Βουλή κρίθηκε αναγκαία, για να καταστεί εφικτή και ευχερέστερη η ενάσκηση των καθηκόντων των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Βουνίου και Αρακαπά, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, και ειδικότερα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη από τα συμβούλια τελών και δικαιωμάτων, με τη σύναψη δανείων, με απαλλοτριώσεις και με τη ρύθμιση και τον έλεγχο της κατασκευής και λειτουργίας των υπό αναφορά αποχετευτικών συστημάτων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της οι κοινοτάρχες των κοινοτήτων Βουνίου και Αρακαπά. Δηλώνει συναφώς ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον θα αναμένει να ενημερώνεται γραπτώς για τις θέσεις των κοινοταρχών επί θεμάτων που συζητούνται στη Βουλή και αφορούν τις κοινότητές τους, εφόσον δεν παρευρίσκονται στις συνεδρίες της.

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων