Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄ και Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Θωμά Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 28 Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και του Συμβούλιου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Κλ. Α15 και Α16), έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντα και τις ευθύνες που ο κάτοχος της θέσης καλείται να διεκπεραιώσει, καθώς και ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α14(ii)], Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α13(ii)], Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Α´ [Κλ. Α11(ii)] και Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α8, Α10 και Α11].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 [Ν.53(ΙΙ)/2009], δημιουργήθηκε νέα επιστημονική δομή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία περιλαμβάνονται οι πιο πάνω νέες θέσεις για την πλήρωση των οποίων κατέστη αναγκαίος ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας, στα οποία περιλαμβάνονται τα γενικά καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων αυτών, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωσή τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την ευκαιρία του καταρτισμού των πιο πάνω σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις, προωθήθηκε και η αναθεώρηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα καθήκοντα και τις ευθύνες που καλείται να διεκπεραιώσει.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών εξέφρασε προβληματισμό σε σχέση με τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα που καθορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί τη θέση εισδοχής στη νέα επιστημονική δομή θέσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Ειδικότερα, ανέφερε πως δε διαφωνεί με το γεγονός ότι στα εν λόγω προσόντα, πέραν της ειδικότητας σε θέματα κοινωνικής ευημερίας, συμπεριλήφθηκαν και διάφορες άλλες ειδικότητες, αλλά προβληματίζει το γεγονός ότι δε διασαφηνίζονται τα όρια και οι αρμοδιότητες των εν λόγω ειδικοτήτων, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως η διασαφήνιση αυτή επιτευχθεί σύντομα, στα πλαίσια μιας μικτής επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και για τη σύσταση της οποίας θα πρέπει να μεριμνήσει σύντομα το αρμόδιο υπουργείο. Τέλος, ο ίδιος δήλωσε στην επιτροπή ότι, διατηρώντας τον πιο πάνω προβληματισμό και ύστερα από σχετική διαβούλευση που είχε με την ΠΑΣΥΔΥ, συμφωνεί με την προώθηση όλων των προτεινόμενων σχεδίων υπηρεσίας.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισαν στην επιτροπή ότι διεξήχθη διάλογος με όλους τους ενδιαφερομένους και κατά τη διαμόρφωση των υπό συζήτηση σχεδίων υπηρεσίας λήφθηκαν σοβαρά υπόψη τόσο οι απόψεις του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών όσο και οι πρόνοιες του περί Εγγραφής Κοινωνικών Λειτουργών Νόμου.

Στα πλαίσια της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών και ειδικότερα αναφορικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση των καθηκόντων και ευθυνών, καθώς και των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων της θέσης του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σημειώθηκε αφενός η μη συμπερίληψη της ευθύνης για εφαρμογή τής σχετικής με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας νομοθεσίας και αφετέρου η μη συμπερίληψη του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στον τομέα της εγκληματολογίας, παρ’ όλο που αυτά περιλαμβάνονται στο ισχύον σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσαν την επιτροπή ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε η ευθύνη για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στο εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας, ενώ η αφαίρεση του διπλώματος της εγκληματολογίας έγινε, ώστε αυτό να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας των κατώτερων θέσεων που ανήκουν στην ίδια δομή. Οι ίδιοι συμφώνησαν με την εισήγηση της επιτροπής για προσθήκη και των δύο πιο πάνω ρυθμίσεων στο κείμενο του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και επισήμαναν την ανάγκη για προσθήκη του πανεπιστημιακού διπλώματος στην εγκληματολογία και στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας στα απαιτούμενα προσόντα των οποίων περιλαμβάνεται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τις πιο πάνω εισηγήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως τελικά έχουν διαμορφωθεί από αυτήν.

 

 

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων