Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και την 28η Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Τροφίμων και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 29 του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/100/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες της διατροφικής επισήμανσης των τροφίμων, όσον αφορά τις συνιστώμενες ημερήσιες τροφικές δόσεις, τους συντελεστές μετατροπής σε ενεργειακή αξία και τους ορισμούς. Σκοπείται επίσης η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τη σήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων με τους κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 415/2009, 1332/2008 και 1334/2008, οι οποίοι ρυθμίζουν το ίδιο θέμα, καθώς και η τεχνική διόρθωση ορισμένων διατάξεων των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, η τροποποίηση της Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ κρίθηκε αναγκαία, για να καταστεί σαφέστερη, αλλά και για να συνάδει με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία που αναφέρεται στις εδώδιμες ίνες. Ακόμα, η τροποποίησή της κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς αναθεώρησης του καταλόγου των συντελεστών μετατροπής σε ενεργειακή αξία, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης του καταλόγου βιταμινών και ανόργανων αλάτων, με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις που επήλθαν από το 1988 και μετά. Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην ορθότερη πληροφόρηση του καταναλωτή όσον αφορά τη σήμανση των τροφίμων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι υπό συζήτηση κανονισμοί εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Τροφίμων, στο οποίο εκπροσωπούνται πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, και από την εφαρμογή τους δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζεται μεταβατική περίοδος για τη διάθεση στην αγορά αποθεμάτων τροφίμων που δεν πληρούν τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/100/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με την Οδηγία 2008/100/ΕΚ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2009. Ωστόσο, στην περίπτωση της Κύπρου αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της μη έγκαιρης κατάθεσης από την εκτελεστική εξουσία των υπό αναφορά κανονισμών στη Βουλή, αφού αυτοί κατατέθηκαν στις 14 Ιανουαρίου 2010.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή δήλωσαν ότι υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Γενικού Χημείου του Κράτους πληροφόρησε την επιτροπή ότι οι ανάγκες του κρατικού χημείου σε εξοπλισμό και προσωπικό για την άσκηση του απαιτούμενου με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς εργαστηριακού ελέγχου αναμένεται να καλυφθούν πλήρως κατά τα έτη 2011-2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

 

 

1η Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων