Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Τμήματος Εργασίας - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Γιαννάκης Θωμά Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14, την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2010. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας [Κλ. A14(ii)] στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω νέα θέση δημιουργήθηκε με την ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 4) του 2009 [Ν. 53(ΙΙ)/2009], είναι θέση προαγωγής και αποτελεί το αμέσως ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας [Κλ. Α13(ii)].

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση την ισχύουσα πολιτική και πρακτική, η οποία καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία κατόπιν συμφωνίας της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευράς, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας η εν λόγω θέση καθορίστηκε ως θέση προαγωγής μόνο για την πρώτη πλήρωσή της και μετά από αυτή θα προωθηθεί τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τον καθορισμό της θέσης ως θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Περαιτέρω, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή από όλους όσοι παρευρέθηκαν ενώπιόν της, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και σ’ αυτό περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Τμήματος Εργασίας - Θέση Πρώτου Λειτουργού Εργασίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2010».

 

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων