Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το 2010 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και συνολικά έσοδα ύψους €15.068.695 αντίστοιχα.

Τα έσοδα του ΘΟΚ πηγάζουν κυρίως από την κρατική χορηγία (€14.164.805), καθώς και από διάφορες παραστάσεις και περιοδείες (€741.980).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα:

1. Έξοδα διαχείρισης (€1.207.099), εκ των οποίων ποσό ύψους €931.362 αφορά αποδοχές προσωπικού.

2. Λειτουργία σκηνών (€4.622.452), από τις οποίες οι κυριότερες αφορούν:

α. αποδοχές προσωπικού (€2.580.314),

β. παραγωγή και προβολή θεατρικών έργων (€721.630),

γ. έξοδα λειτουργίας γραφείου θεάτρου (€459.628).

3. Θεατρική ανάπτυξη (€9.046.460), με κυριότερες πρόνοιες που αφορούν:

α. ανέγερση θεάτρου και γραφείων του ΘΟΚ (€7.000.000),

β. διάφορες επιχορηγήσεις προς θέατρα και άλλους οργανισμούς (€1.756.710).

                    4. Αποπληρωμή δανείων (€60.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€132.684).

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟK δήλωσε ότι κατά το 2009 ο οργανισμός διοργάνωσε πολλές και πολυεπίπεδες δραστηριότητες, σύναψε πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλα κρατικά θέατρα, όπως της Ελλάδας, της Γερμανίας και της Ρουμανίας, ενώ στο παρόν στάδιο προωθούνται διαδικασίες σύναψης συνεργασίας με το Κρατικό Θέατρο της Γαλλίας.

Ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι οι κυριότεροι στόχοι του ΘΟΚ για το 2010 είναι η θεατρική ανάπτυξη, η διαπαιδαγώγηση των νέων γύρω από το θέατρο και η αύξηση της προσέλευσης κοινού σε παραστάσεις, ιδιαίτερα των φοιτητών, ενώ αναφέρθηκε και στα σχέδια του οργανισμού για το 2010, ενημερώνοντας την επιτροπή ότι μέχρι το φθινόπωρο θα παραδοθεί το Θεατρικό Μουσείο Λεμεσού και το Μάιο θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος των Θεάτρων της Ευρώπης.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε επιπλέον επεξηγήσεις από τους αρμοδίους για επιμέρους ζητήματα, ειδικότερα όσον αφορά τα μεγάλα ποσά που προβλέπονται για επιχορηγήσεις ιδιωτικών θεάτρων, τις δραστηριότητες του ΘΟΚ στην ύπαιθρο και τους κανονισμούς που θα διέπουν τη διαδικασία πρόσληψης συνεργατών στον οργανισμό. Συναφώς, τόσο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου όσο και ο διευθυντής του ΘΟΚ δήλωσαν ότι η διαχείριση των κονδυλίων για επιχορηγήσεις ιδιωτικών θεάτρων δεν πρέπει να υπάγεται στο ΘΟΚ, αίτημα το οποίο υποβλήθηκε από τον οργανισμό πολλές φορές προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά δεν ικανοποιήθηκε. Συμπληρώνοντας, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι ο αριθμός των θεατρικών σχημάτων και των μεμονωμένων παραστάσεων (ad hoc) έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στον έλεγχο της ποιότητας του έργου τους και του τρόπου με τον οποίο αυτά ενισχύουν τον πολιτισμό.

Αναφορικά με τη δραστηριοποίηση του οργανισμού στην ύπαιθρο, οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι υπάρχουν σχέδια για παραστάσεις σε διάφορα κέντρα της υπαίθρου κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ, τέλος, για την ανάγκη θεσμοθέτησης των διαδικασιών πρόσληψης συνεργατών η επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο ΘΟΚ έχει καταθέσει τη θέση του στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αναμένεται η προώθηση του θέματος.

Σημειώνεται ότι κατά την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου εντοπίστηκε από τις υπηρεσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων λογιστικό λάθος το οποίο παρουσίαζε τα έξοδα λειτουργίας σκηνών αυξημένα κατά €24.295. Συναφώς, οι αρμόδιοι του ΘΟΚ κατέθεσαν νέο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, στο οποίο οι προβλεπόμενες δαπάνες λειτουργίας σκηνών και κατ’ επέκταση οι συνολικές δαπάνες του οργανισμού για το έτος 2010 μειώνονται κατά €24.295. Ως εκ τούτου, οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής ανέρχονται σε €15.044.400.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο όπως έχει διαμορφωθεί όσον αφορά την απαραίτητη μείωση των προνοούμενων δαπανών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού του 2010 Νόμος του 2010».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

2 Φεβρουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων