Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος

Κυριάκος Χατζηγιάννη

Πανίκος Χάμπας

Σοφοκλής Φυττής

Γιαννάκης Γαβριήλ

Αντώνης Αντωνίου

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 13ης Νοεμβρίου 2008 και 28ης Ιανουαρίου 2010. Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών (ΚΕΒΕ), του Συνδέσμου Σκυροποιών Ασβεστολιθικών Υλικών Κύπρου (ΚΕΒΕ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, ώστε αφενός να γίνουν ορισμένες νομοτεχνικές διορθώσεις στο βασικό νόμο και αφετέρου να υιοθετηθούν αυστηρότερες δικαστικές ποινές και διοικητικά μέτρα για την αποτελεσματικότερη αποτροπή των παράνομων λατομήσεων.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του μέγιστου ορίου ποινών που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο, από ένα έτος φυλάκισης σε δύο έτη και από χίλιες λίρες πρόστιμο σε είκοσι χιλιάδες ευρώ, αναφορικά με συγκεκριμένα αδικήματα τα οποία αφορούν επέμβαση σε μεταλλευτικές ή λατομικές εργασίες ή και παρακώλυση τέτοιων εργασιών, οι οποίες διενεργούνται με εξουσιοδότηση του υπό τροποποίηση νόμου.

2. Η προσθήκη ειδικής πρόνοιας, ώστε τα αδικήματα των παράνομων μεταλλεύσεων και λατομήσεων να επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, προτείνεται η παροχή ευχέρειας στο δικαστήριο να απαιτεί από τον ένοχο του πιο πάνω αδικήματος να καταβάλει στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, ως χρηματική ποινή, την αξία των υλικών που εξορύχθηκαν παράνομα, τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στα υλικά αυτά, το κόστος της αποκατάστασης της περιοχής που επηρεάστηκε και τις δαπάνες που απαιτήθηκαν για την καταστολή της παρανομίας.

3. Η παροχή της δυνατότητας στον Επιθεωρητή Μεταλλείων να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ αναφορικά με τη διεξαγωγή μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών χωρίς την κατοχή μεταλλευτικής μίσθωσης ή άδειας ή προνομίου λατομείου.

4. Η παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι να προνοούν για την κατάσχεση και παρακράτηση μεταλλεύματος ή λατομικού υλικού, καθώς και την ακινητοποίηση, σφράγιση ή κατάσχεση των εργαλείων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών κατά παράβαση του βασικού νόμου ή των εκδιδόμενων βάσει αυτού κανονισμών. Οι εν λόγω κανονισμοί μπορεί επίσης να προνοούν για την επιβολή ποινής φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή και χρηματικής ποινής μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ, στην περίπτωση της διάπραξης του αδικήματος παράβασης των κανονισμών που εκδίδονται βάσει του υπό αναφορά νόμου.

Σημειώνεται ότι οι προαναφερθέντες κανονισμοί, υπό τον τίτλο «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009», κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με το υπό εξέταση νομοσχέδιο και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, οι εν λόγω κανονισμοί, για νομοτυπικούς λόγους, θα συζητηθούν στην ολομέλεια του σώματος ευθύς αμέσως μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου και των κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα η προτεινόμενη πρόνοια αναφορικά με τις εξουσίες που παραχωρούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα η προαναφερθείσα εξουσία ακινητοποίησης, σφράγισης ή κατάσχεσης εργαλείων και μηχανημάτων. Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο όπως, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μελετήσει περαιτέρω τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και επανέλθει στην επιτροπή με εισηγήσεις για τη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού κειμένου.

Η εκτελεστική εξουσία, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου, αφού αντάλλαξε προηγουμένως απόψεις με τους ενδιαφερομένους επί του προαναφερθέντος ζητήματος. Με το αναθεωρημένο κείμενο προτείνεται η προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο, ώστε, ανεξάρτητα από την άσκηση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων του υπό αναφορά νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, σε περίπτωση διεξαγωγής μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών χωρίς μεταλλευτική μίσθωση ή προνόμιο ή άδεια λατομείου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων να δύναται να αποταθεί με πρωτογενή αίτηση στο δικαστήριο, αιτούμενος την έκδοση διατάγματος για τον άμεσο τερματισμό κάθε εργασίας που εκτελείται κατά παράβαση του νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού και την άμεση απομάκρυνση από την περιοχή των εργασιών όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών. Παράλληλα, περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες αφορούν τη δυνατότητα λήψης μέτρων από τον εν λόγω επιθεωρητή, κατόπιν προσωρινού δικαστικού διατάγματος, μέχρι την πλήρη εκδίκαση της πρωτογενούς αίτησης. Τέλος, αφαιρείται η αρχικά προταθείσα πρόνοια με την οποία παρεχόταν στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία έκδοσης κανονισμών για τη ρύθμιση του θέματος της ακινητοποίησης και κατάσχεσης εργαλείων και μεταλλευμάτων, αφού το όλο ζήτημα ρυθμίζεται πλέον από τον ίδιο το νόμο με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010».

2 Φεβρουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων