Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Δεκεμβρίου 2009 και στις 19 Ιανουαρίου 2010. Στο στάδιο της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΘΟΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του ΘΟΚ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε μόνιμους υπαλλήλους του οργανισμού να αφυπηρετούν κλιμακωτά μέχρι το 63ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, οι κανονισμοί αφορούν προσωπικό που κατέχει μόνιμες οργανικές θέσεις στο ΘΟΚ και απολαμβάνει συνταξιοδοτικών ωφελημάτων όπως αυτά των κρατικών υπαλλήλων. Για το προσωπικό αυτό το όριο αφυπηρέτησης είναι σήμερα το 60ό έτος της ηλικίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των δημόσιων υπαλλήλων και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να την επιδώσει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και στους υπουργούς στην εποπτεία των οποίων υπάγονται οι ημικρατικοί οργανισμοί, ώστε να μεριμνήσουν, αναλόγως των εξελίξεων, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες για τη ρύθμιση της επέκτασης του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των οργανισμών αυτών, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2005.

2. Με βάση την πιο πάνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο ΘΟΚ υπέβαλε το θέμα στις δύο συντεχνίες του, ΣΗΔΗΚΕΚ και ΣΥΘΟΚ, οι οποίες έδωσαν τη γραπτή συναίνεσή τους. Στη συνέχεια ο ΘΟΚ υπέβαλε τους τροποποιητικούς κανονισμούς που αφορούν το Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του ΘΟΚ και σε Εξαρτώμενούς τους, το οποίο είναι όμοιο με το σχέδιο συντάξεων της κυβέρνησης, στα αρμόδια σώματα της κυβέρνησης, έτσι ώστε το όριο αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του οργανισμού που κατέχουν μόνιμες οργανικές θέσεις να επεκταθεί στο 63ο έτος της ηλικίας τους. Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω κανονισμοί εγκρίθηκαν ήδη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2007 (ΚΔΠ 617/2007).

3. Ως εκ τούτου, για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η πρόνοια για επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο 63ο έτος για όλους τους υπαλλήλους του ΘΟΚ, θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι υφιστάμενοι κανονισμοί του ΘΟΚ για τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων του οργανισμού, γι’ αυτό και κατατέθηκαν στη Βουλή οι προτεινόμενοι υπό αναφορά κανονισμοί.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκτός από τη συνδικαλιστική οργάνωση ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, η οποία για λόγους αρχής διαφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση, συμφώνησαν με την προώθηση της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να τιτλοφορούνται ως «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, λαμβανομένης υπόψη της δεδηλωμένης θέσης τους επί του θέματος της επέκτασης του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης, διαφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

 

25 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων