Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2010 Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2010, που κατατέθηκε στη Βουλή με βάση το άρθρο 36 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, προβλέπει έσοδα ύψους €1.313.587 και δαπάνες ύψους €1.773.522.

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τέλη που εισπράττει η Αρχή από εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη για παραχώρηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, από τέλη επί των εσόδων των σταθμών από τις διαφημίσεις και από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών.

Οι δαπάνες της Αρχής αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αποζημίωση του προέδρου και των μελών της Αρχής, αγορά εξοπλισμού, μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό.

Ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επεξήγησε αναλυτικά τις πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στην επιτροπή και δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός, δεδομένου ότι οι δαπάνες του υπερβαίνουν τα έσοδά του κατά €459.935. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι ανάγκες της Αρχής αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, τόσο σε σχέση με το προσωπικό όσο και με τον τεχνικό εξοπλισμό της, ενώ τα έσοδά της παραμένουν σταθερά χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξηση.

2. Η Αρχή, με στόχο την αύξηση των εσόδων της, ώστε να υπάρχει ισορροπημένη κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων δαπανών της, έχει ετοιμάσει πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών στη βάση σχετικής μελέτης που έχει εκπονήσει για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, απαιτείται η αύξηση των ισχυόντων τελών που καταβάλλουν οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, δεδομένου ότι αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα από το 1998, παρ’ όλο που από τότε μέχρι σήμερα έχουν επέλθει αρκετές αυξήσεις τόσο στον τιμάριθμο όσο και στο διοικητικό κόστος λειτουργίας της Αρχής.

3. Πέραν της πιο πάνω εισήγησης, στην υπό αναφορά πρόταση που έχει υποβάλει η Αρχή προς το Υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνονται και εισηγήσεις για επιβολή νέων επιπρόσθετων τελών στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για την κάλυψη του ανάλογου διοικητικού κόστους που αυτή επωμίζεται σε σχέση με διάφορα αιτήματα που της υποβάλλουν οι σταθμοί. Τέτοια αιτήματα είναι μεταξύ άλλων η αλλαγή της μετοχικής τους δομής, η αλλαγή της δομής του προγράμματός τους, η μεταστέγαση των εγκαταστάσεών τους σε νέα κτίρια κ.ά., για το διοικητικό κόστος των οποίων δεν επιβάλλεται, με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οποιοδήποτε τέλος, όπως επιβάλλεται σε ανάλογες περιπτώσεις από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

4. Η εν λόγω πρόταση έχει υποβληθεί από την Αρχή στο Υπουργείο Εσωτερικών και, σε περίπτωση που αυτή υιοθετηθεί, σχετικό νομοσχέδιο θα προωθηθεί προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή. Σε σχέση με την πιο πάνω πρόταση της Αρχής, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε την Αρχή ότι σε πρώτο στάδιο θα προωθήσει στη Βουλή σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 2007/65/ΕΚ, ενώ προτίθεται να περιλάβει τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω πρόταση της Αρχής σε επόμενη τροποποίηση, που προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή, με την οποία θα προτείνεται η ρύθμιση και η εποπτεία των ψηφιακών πλατφορμών οπτικοακουστικών υπηρεσιών.

5. Η σταδιακή αύξηση του αριθμού του προσωπικού της Αρχής ήταν και είναι απόλυτα επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή σήμερα καλείται ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητές της να ελέγχει εξήντα έξι αδειούχους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν στην Κύπρο, να ασκεί ταυτόχρονα μερικό έλεγχο στα δύο τηλεοπτικά και στα τέσσερα ραδιοφωνικά κανάλια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιπρόσθετα να ετοιμάζει ετήσια έκθεση ποιοτικού ελέγχου για τα προγράμματα που προσφέρει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) ως υπηρεσία δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

6. Πέραν των πιο πάνω, η μετάβαση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου από το αναλογικό σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον, που προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τον Ιούλιο του 2011, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και λειτουργία επιπρόσθετων συνδρομητικών ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, γεγονός που θα αυξήσει δραστικά τον κύκλο και το φόρτο εργασιών της Αρχής, η οποία θα χρειαστεί να στελεχωθεί με επιπρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό και να ενισχυθεί με νέο σύγχρονο εξοπλισμό. Η νέα τάξη πραγμάτων στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο θα οδηγήσει και στη μετεξέλιξη της Αρχής σε “Αρχή Ελέγχου Περιεχομένου Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων”, διευρύνοντας κατά πολύ τις αρμοδιότητες αλλά και τις υποχρεώσεις της όπως αναφέρονται πιο πάνω.

7. Στον υπό αναφορά προϋπολογισμό παρατηρείται αύξηση στο Κεφάλαιο που αφορά τις αποδοχές προσωπικού, ύψους €109.605, η οποία οφείλεται τόσο στη δημιουργία μιας νέας θέσης Λειτουργού Ραδιοτηλεόρασης (Κλ. Α8-10-11) όσο και στις προσαυξήσεις και στις ανάλογες τιμαριθμικές αναπροσαρμογές των μισθών των υφιστάμενων υπαλλήλων της Αρχής.

8. Όπως είναι γνωστό, το έργο της Αρχής είναι δύσκολο, πολύπλευρο και πολύ σημαντικό όσον αφορά την ίδια την κοινωνία. Όπως επισημαίνεται και πιο πάνω, χρόνο με το χρόνο παρατηρείται μια σημαντική αύξηση αναφορικά με τον όγκο εργασιών της Αρχής, γεγονός που της επιβάλλει να ενισχύεται σταδιακά με επιπρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό.

9. Παρ’ όλο που οι πλείστες αρμοδιότητες της Αρχής προϋποθέτουν επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες, η Αρχή προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να ενεργεί με συνέπεια και με την κατά το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

10. Η βούληση της Αρχής να συνεχίσει με αποφασιστικότητα την αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών της, διεκπεραιώνοντας κατά το δυνατό καλύτερα το έργο της, ανταποκρινόμενη μεταξύ άλλων στη νέα τάξη πραγμάτων, όπως αυτή διαμορφώνεται λόγω της μετάβασης από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον, είναι δεδομένη και, για να πετύχει τους στόχους της, απαιτείται η στήριξη τόσο της κοινωνίας και της πολιτείας όσο και της Βουλής.

Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης δεν κλήθηκε από την Αρχή να εκφράσει τις απόψεις της για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες που εκφράζονται κάθε χρόνο για το θέμα αυτό από την ίδια.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση του προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοτηλεόρασης, ο πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι, με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την ιδιωτική ραδιοτηλέοραση, η Αρχή δεν έχει υποχρέωση να συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης στα πλαίσια καταρτισμού του προϋπολογισμού της και οι αρμοδιότητές της περιορίζονται επί άλλων θεμάτων, τα οποία και καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 2010.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών τού υπό αναφορά προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

26 Ιανουαρίου 2010

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων