Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2010.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Συντηρητή Δασών στο Τμήμα Δασών, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση κατέστη αναγκαία έπειτα από σχετική επιστολή της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) προς τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την υπό αναφορά θέση είναι πεπαλαιωμένο και περιλαμβάνει πρόνοιες που δυσχεραίνουν το έργο της ΕΔΥ και στην οποία γίνεται εισήγηση για τροποποίησή του με σκοπό τη βελτίωση των προνοιών αυτών.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Επιθεωρητή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η οποία είναι θέση προαγωγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας τροποποιείται με την προσθήκη σημείωσης, στην οποία αναφέρεται ότι για τον πρώτο χρόνο μετά την έγκριση του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν το απαιτούμενο προσόν της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση του Ταχυδρομικού Επιθεωρητή, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις θέσεις Ταχυδρομικού Επιθεωρητή και Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ταχυδρομικού Επιθεωρητή.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση σχεδίων υπηρεσίας για ορισμένες υφιστάμενες θέσεις και ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για νέες θέσεις στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ως ακολούθως:

1. Τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Υδραυλικού Υδάτων, Ανώτερου Υδραυλικού Μηχανικού, Ανώτερου Υδρογεωλόγου, Γεωλόγου, Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού και Τεχνικού τροποποιούνται λόγω της μετονομασίας των εν λόγω θέσεων σε θέσεις Πρώτου Λειτουργού Υδάτων, Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Ανώτερου Υδρολόγου, Υδρολόγου, Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή και Τεχνικού Μηχανικού, αντίστοιχα.

2. Καταρτίζεται σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού, η οποία προκύπτει από την ενοποίηση των υφιστάμενων θέσεων Μηχανολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

3. Καταρτίζονται σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού και Τεχνικού Μηχανικού 1ης Τάξεως, που προέκυψαν από το διαχωρισμό της υφιστάμενης θέσης Τεχνικού Επιθεωρητή.

4. Καταρτίζεται σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Μηχανικού, η οποία προκύπτει από τη μεταφορά τεσσάρων θέσεων Τοπογράφου/Μηχανικού Αρδεύσεως.

5. Καταρτίζονται σχέδια υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Υγειονομικού Μηχανικού, Ανώτερου Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Χημικού, Υγειονομικού Μηχανικού, Χημικού και Τεχνικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των πιο πάνω υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας και ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω νέες θέσεις κατέστησαν αναγκαία μετά την ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 4) του 2009 [Ν.53(ΙΙ)/2009], στον οποίο προβλέπονται οι πιο πάνω ρυθμίσεις.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Συντηρητή Εγγράφων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κρατικό Αρχείο), έτσι ώστε να αναβαθμιστεί από τις συνδυασμένες κλίμακες Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i) στις συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11, καθώς και να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την υπό αναφορά θέση κατέστη αναγκαία μετά την ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ. 4) του 2009 [Ν.53(ΙΙ)/2009], με τον οποίο αυτή αναβαθμίστηκε στις πιο πάνω αναφερόμενες συνδυασμένες κλίμακες. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ανάγκη για μετατροπή της θέσης από πρώτου διορισμού και προαγωγής σε πρώτου διορισμού είχε προκύψει κατά την τελευταία τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας το Μάιο του 2009, με σκοπό να καταστεί δυνατή η δημοσίευση και πλήρωση της κενής θέσης εντός του 2009, αφού διαφορετικά ως θέση πρώτου διορισμού, σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, δε θα μπορούσε να δημοσιευθεί μετά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2009.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

19 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων