Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2010.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας και εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Μηχανολόγου Μηχανικού, Πρώτου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Μηχανολόγου Μηχανικού και Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις του Ανώτερου Μηχανολόγου Μηχανικού και Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κρίθηκε αναγκαία μετά την κατάργηση του διαχωρισμού των θέσεων των μηχανικών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών σε 1ης και 2ης Τάξης και την εφαρμογή των συνδυασμένων κλιμάκων όσον αφορά τις θέσεις αυτές. Περαιτέρω, σε σχέση με τις θέσεις του Πρώτου Μηχανολόγου Μηχανικού και του Πρώτου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, η τροποποίηση των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην αποφυγή της δυσμενούς μεταχείρισης υποψηφίων με πείρα στον ιδιωτικό τομέα, σε σχέση με τους μηχανικούς που έχουν πείρα στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και στην εξειδίκευση της έκτασης του πλεονεκτήματος των κατόχων μεταπτυχιακού προσόντος, ώστε αυτό να περιλαμβάνει προσόν που αποκτήθηκε μετά από σπουδές τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η εν λόγω νέα θέση, η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλ. Α14(ii)] και η οποία αποτελεί το αμέσως ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Κλ. Α13(ii)], δημιουργήθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, με βάση την ισχύουσα πολιτική και πρακτική, η οποία καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία κατόπιν συμφωνίας της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευράς, η εν λόγω θέση καθορίστηκε ως θέση προαγωγής μόνο για την πρώτη πλήρωσή της. Μετά την πρώτη πλήρωσή της, θα προωθηθεί τροποποίηση του υπό αναφορά σχεδίου υπηρεσίας για τον καθορισμό της ως θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Βιβλιοθηκονόμου Α΄ και Ανώτερου Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι εν λόγω νέες θέσεις δημιουργήθηκαν με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009 και αποσκοπούν αφενός στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των εργασιών και αφετέρου στον εξορθολογισμό και στη βελτίωση των δομών των θέσεων Βιβλιοθηκονόμων και Βοηθών Βιβλιοθηκονόμων.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Δημόσιου Κατήγορου Α΄ στη Νομική Υπηρεσία, λόγω της δημιουργίας τεσσάρων νέων θέσεων Δημόσιου Κατήγορου Α΄ με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 4) του 2009, έναντι της κατάργησης ισάριθμων θέσεων Δημόσιου Κατήγορου, ώστε να δημιουργηθεί μια πιο ορθολογιστική δομή στη Νομική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις του ίδιου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄ στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2007 δημιουργήθηκαν έξι νέες θέσεις Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης των νοσοκομειακών εργαστηρίων, στα οποία και συμφωνήθηκε η δημιουργία επιστημονικής πυραμίδας, στην οποία ανήκουν οι λειτουργοί νοσοκομειακού εργαστηρίου.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Χημικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους, έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να μην περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς πρόνοιες που επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθημάτων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, έπειτα από σχετική εισήγηση της ΕΔΥ, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να μην περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς πρόνοιες που επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

19 Ιανουαρίου 2010

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1.

Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Θέσεις Πρώτου Μηχανολόγου Μηχανικού, Πρώτου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ανώτερου Μηχανολόγου Μηχανικού και Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

2.

Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέση Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

3.

Οι περί Πολιτιστικών Υπηρεσιών - Θέσεις Βιβλιοθηκονόμου Α΄ και Ανώτερου Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

4.

Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δημόσιου Κατήγορου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

5.

Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

6.

Οι περί Γενικού Χημείου του Κράτους - Θέση Ανώτερου Χημικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

7.

Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Τεχνικού Εργαστηρίου Προσθετικών και Ορθοτικών Βοηθημάτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων