Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2010. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2010 προβλέπει δαπάνες ύψους €37.583.000 και έσοδα ύψους €32.972.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€27.250.000) και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€5.051.850).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της ΑνΑΔ, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2010 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €37.583.000, σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους €30.466.400 που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2009. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται κυρίως σε αποδοχές προσωπικού ύψους €8.462.100, λειτουργικά έξοδα ύψους €463.270 και σε αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €24.807.000.

Το υπολογιζόμενο έλλειμμα του προϋπολογισμού, το οποίο ανέρχεται σε €4.611.000, θα καλυφθεί από τα πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 υπολογίζονται σε €31.775.124.

Περαιτέρω, ο ίδιος προϋπολογισμός για το 2010 περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων νέων θέσεων με σκοπό την πιο ορθολογιστική και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής, τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, καθώς και την προώθηση των στρατηγικών στόχων της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Στρατηγικό Προγραμματισμό για την περίοδο 2007-2013 και τους στόχους της για το έτος 2010.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι στόχοι που τέθηκαν για την επταετία 2001-2013 επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

1. Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε τα άτομα αυτά να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς του.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Αρχής, ειδική αναφορά έγινε στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης-Σχέδιο Δράσης για συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία. Απώτερος στόχος του εν λόγω σχεδίου, το οποίο εφαρμόστηκε εντός του 2009, είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτουμένους και τους ανέργους των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους αρμοδίους επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν, ως ακολούθως:

1. Εξοικονομήσεις και ανάλυση σχετικών κονδυλίων.

2. Ανάλυση κονδυλίου που αφορά την καθαριότητα γραφείων (€65.200) και σχετικές λεπτομέρειες.

3. Ανάλυση κονδυλίων για αμοιβή συμβούλων και για γραφική ύλη.

4. Μελέτες που έγιναν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων σχεδίων κατάρτισης στην απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

5. Ποσοστά συμμετοχής καταρτιζομένων στα προγράμματα της Αρχής (Κύπριοι και αλλοδαποί) και κατά πόσο υπάρχει περιθώριο εκπόνησης σχεδίων κατάρτισης που να απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε Κυπρίους.

6. Στοιχεία που αφορούν τις δημοσιεύσεις της Αρχής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σχετικοί σχεδιασμοί αναφορικά με το έτος 2010 (Media Plan).

7. Σχέδιο παροχής υποτροφιών και ποιοι ακριβώς επωφελούνται.

Σύμφωνα με την πιο πάνω δέσμευση, οι αρμόδιοι της Αρχής κατέθεσαν τα ζητηθέντα από την επιτροπή στοιχεία με επιστολή τους ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το 2010.

19 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων