Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2010 Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Ιανουαρίου 2010. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου προβλέπει για το 2010 δαπάνες ύψους €93.543.791 και έσοδα ύψους €66.475.010, τα οποία πηγάζουν κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών (€59.115.010).

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τακτικές δαπάνες (€46.561.791), από τις οποίες ποσό ύψους €10.421.752 αφορά αποδοχές του προσωπικού.

2. Κεφαλαιουχικές δαπάνες (€42.982.000), από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:

α. Λιμάνι Λεμεσού (€29.645.000).

β. Λιμάνι Λάρνακας (€300.000).

γ. Παλιό λιμάνι Λεμεσού (€10.000.000).

δ. Λιμάνι Πάφου (€740.000).

ε. Λιμάνι Βασιλικού (€470.000).

στ. Λιμάνι Λατσιού (€387.000).

3. Δαπάνες Χρηματοδότησης, ποσό το οποίο ανέρχεται στα €3.500.000 και αφορά τόκους δανείων και παρατραβήγματα.

4. Απρόβλεπτα έξοδα (€500.000).

Ενημερώνοντας την επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου ανέφερε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός ετοιμάστηκε στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Αρχής, σημειώνοντας ότι ο κύκλος των λιμενικών της εργασιών έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης και επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η κίνηση στα λιμάνια έχει μειωθεί κατά 20%. Συναφώς, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός για το 2010 δεν προβλέπει τη δημιουργία νέων θέσεων ούτε την αναβάθμιση υφιστάμενων θέσεων, προβλέπει όμως την εκτέλεση διάφορων έργων ανάπτυξης στα κυπριακά λιμάνια.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου ενημέρωσαν περαιτέρω την επιτροπή για τις πρόνοιες που αφορούν την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων στα λιμάνια, αναφέροντας τα ακόλουθα:

1. Για το παλιό λιμάνι Λεμεσού υπάρχει πρόβλεψη ολοκλήρωσης του έργου αναβάθμισης/αξιοποίησης του χώρου μέχρι το 2012, ο οποίος θα περιλαμβάνει εστιατόρια και πάρκα.

2. Για το νέο λιμάνι Λεμεσού υπάρχουν πρόνοιες ενίσχυσης του τεχνικού εξοπλισμού μέσω της αγοράς ρυμουλκών και της αναβάθμισης/μεταφοράς των γερανογεφυρών από το λιμάνι Λάρνακας, ενώ αναμένεται η προκήρυξη των προσφορών για το κτίριο επιβατών και η διεξαγωγή μελέτης για την επέκταση των κρηπιδωμάτων.

3. Για το λιμάνι Βασιλικού προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία νέου βιομηχανικού λιμανιού.

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή ζήτησε επιπλέον επεξηγήσεις από τους αρμοδίους για επιμέρους ζητήματα, ειδικότερα όσον αφορά το ταμείο συντάξεων της Αρχής, όπως και για τα υψηλά ποσά που καταβάλλονται στους εργαζομένους υπό μορφή επιδομάτων βάρδιας ή ως υπερωρίες. Συναφώς, οι εκπρόσωποι της Αρχής δήλωσαν ότι έχει δοθεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για τη δημιουργία ταμείου συντάξεων της Αρχής Λιμένων Κύπρου και στο παρόν στάδιο εκκρεμεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η έγκριση των κανονισμών που θα διέπουν τη λειτουργία του. Οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι υπάρχει πρόνοια για τα ποσά που θα καταβληθούν προς το ταμείο συντάξεων μετά την ίδρυσή του και ότι αυτά θα εκταμιευθούν από το αποθεματικό της Αρχής.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι για το θέμα των υπερωριών γίνονται προσπάθειες από τη διοίκηση της Αρχής για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό τη μείωση των κονδυλίων που δαπανώνται για τις υπερωρίες των υπαλλήλων, διευκρινίζοντας όμως ότι είναι αδύνατο να μην υπάρξουν υπερωρίες, λόγω του ότι τα λιμάνια λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε από τους εκπροσώπους της Αρχής Λιμένων Κύπρου επιπρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μείωση του όγκου των εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων και του διαμετακομιστικού εμπορίου, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τους αριθμούς των υπαλλήλων και τα ποσά που καταβάλλονται σε υπερωρίες και επιδόματα βάρδιας, στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν με σχετικό υπόμνημα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, στην επιτροπή.

Σημειώνεται επίσης ότι στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος οι αρμόδιοι της Αρχής Λιμένων Κύπρου κατέθεσαν στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, στο οποίο οι προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2010 μειώνονται κατά €15.000. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, ώστε η προβλεπόμενη σε αυτό ρύθμιση που αφορά τη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Λογαριασμών για ανέλιξή του σε προσωπική βάση να μην έχει αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με υπόδειξη του Υπουργείου Οικονομικών. Όπως σχετικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, οι προνοούμενες ρυθμίσεις που αφορούν αναβαθμίσεις που προέκυψαν από μελέτη για τα διαζευκτικά προσόντα δε θα πρέπει να τύχουν αναδρομικής ισχύος, αφού κάτι τέτοιο ούτε εγκρίθηκε ούτε και εφαρμόστηκε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μελέτης διαζευκτικών προσόντων. Ως εκ τούτου, το ύψος των συνολικών δαπανών των οποίων ζητείται η έγκριση πληρωμής διαμορφώνεται σε €93.528.791.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθούν οι πρόνοιες που αφορούν τις δαπάνες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

19 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων