Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2002 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:         

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης
Χρήστος Στυλιανίδης  

 

                    Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.  Ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. 

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νόμου του 2002, ώστε να καλυφθούν υπερβάσεις συνολικού ύψους ₤4.067 (€6.949) που παρουσιάστηκαν σε κονδύλια των Κεφαλαίων 04 και 05 του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το οικονομικό έτος 2002, οι οποίες δεν καλύπτονται από εξοικονομήσεις που προέκυψαν σε άλλα κονδύλια των ίδιων κεφαλαίων.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε οκτώ κονδύλια του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2002 σημειώθηκαν υπερβάσεις συνολικού ύψους ₤40.017 (€68.373) για την κάλυψη των οποίων η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ζήτησε εκ των υστέρων και εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, όπως προνοεί η υπό τροποποίηση νομοθεσία.  Ωστόσο, παρά την υπό αναφορά έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παρέμειναν χωρίς έγκριση υπερβάσεις ύψους ₤4.067 (€6.949).  Ως εκ τούτου, έπειτα από σχετικές υποδείξεις της Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από σχετική εισήγηση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, κατέθεσε στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη της υπέρβασης που παρέμεινε χωρίς έγκριση.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

         

 

 

18 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων