Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Διάρθρωσις και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΥΘΟΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για τη διάρθρωση και τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων και του καλλιτεχνικού προσωπικού του ΘΟΚ, έτσι ώστε το καθεστώς εργοδότησης των ηθοποιών του ΘΟΚ να είναι τέτοιο που να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου για σύναψη συμβάσεων ηθοποιών αορίστου χρόνου, αλλά να διατηρηθεί το σημερινό καθεστώς εργοδότησης των ηθοποιών με ετήσια προκήρυξη των θέσεων και πλήρωσή τους.

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό μελέτη κανονισμούς, επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε υποβάλει ενώπιον της Βουλής παρόμοιους κανονισμούς πριν από ένα χρόνο περίπου, αλλά στην πορεία, πριν αυτοί συζητηθούν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αποσύρθηκαν, λόγω του ότι ο ΘΟΚ είχε ζητήσει να επέλθει σε αυτούς νέα τροποποίηση. Στην πορεία, αφού οι εν λόγω κανονισμοί έτυχαν εκ νέου νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να αναβάλει την εξέταση και έγκρισή τους:

α. για να διερευνηθεί κατά πόσο οι προτεινόμενοι νέοι κανονισμοί είναι νομότυποι και

β. για να διαπιστωθεί κατά πόσο πριν από τη διαμόρφωσή τους έγιναν οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους ηθοποιούς του οργανισμού.

2. Αναφορικά με τον πρώτο λόγο για τον οποίο ζητήθηκε αναβολή από το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος στην απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, αποφάνθηκε ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί είναι και νομότυποι και συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σε σχέση με το δεύτερο λόγο για τον οποίο ζητήθηκε αναβολή από το Υπουργικό Συμβούλιο, διαπιστώθηκε ότι διενεργήθηκαν διαβουλεύσεις με τους ηθοποιούς του οργανισμού και ότι οι σχετικές τροποποιήσεις έγιναν με τη σύμφωνο γνώμη και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι τελευταίες δεσμεύτηκαν έναντι αυτών των τροποποιήσεων με συμφωνία τους που συνομολογήθηκε με την έγκριση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, υπογράφηκε από το ΘΟΚ και τις εν λόγω συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Ιουνίου 2008.

3. Δεδομένων των πιο πάνω, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατέθεσε τους εν λόγω αναθεωρημένους κανονισμούς στη Βουλή.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης που δόθηκε από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με το κατά πόσο οι εν λόγω κανονισμοί είναι νομότυποι. Στη σχετική επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες θέσεις:

1. Οι υπό αναφορά κανονισμοί και τα θέματα που αυτοί ρυθμίζουν δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 [Ν. 98(Ι)/2003]. Μια τέτοια εξαίρεση οποιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων θα αντίκειτο στο κοινοτικό δίκαιο, αφού ο σχετικός νόμος αποτελεί προϊόν εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

2. Στόχος των υπό αναφορά κανονισμών είναι να τροποποιήσουν με τέτοιο τρόπο τους βασικούς κανονισμούς, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επίκληση, εκεί και όπου αυτό είναι αναγκαίο, αντικειμενικών λόγων από το ΘΟΚ για τη μη μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Επισημαίνεται ότι η ανάγκη τροποποίησης των υπό αναφορά κανονισμών προέκυψε μετά από δύο προηγούμενες σχετικές γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες το νομοθετικό πλαίσιο που ρύθμιζε τα θέματα προσωπικού του ΘΟΚ σε συνδυασμό με την πρακτική προσλήψεων ηθοποιών στο ΘΟΚ δεν επέτρεπαν στο ΘΟΚ να επικαλεστεί αντικειμενικούς λόγους για εξαίρεση από τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

3. Τελικός κριτής ως προς το κατά πόσο συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για τη μη μετατροπή μιας σύμβασης απασχόλησης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου είναι πάντοτε το δικαστήριο, το οποίο και κρίνει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

4. Υπό το φως των πιο πάνω, οι υπό αναφορά κανονισμοί είναι νομότυποι και συνάδουν επίσης με το κοινοτικό δίκαιο.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε επιπρόσθετα ενώπιον της επιτροπής ότι η σχετική γνωμοδότηση είναι αρκετά διαφωτιστική και επισήμανε ότι οι αντικειμενικοί λόγοι εξαίρεσης που δύναται να επικαλεστεί ο ΘΟΚ αφορούν την εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού ανάλογα με το μεταβαλλόμενο ρεπερτόριο της εκάστοτε θεατρικής περιόδου.

Ο διευθυντής του ΘΟΚ ανέφερε ότι ο αριθμός των θέσεων των ηθοποιών που εργοδοτούνται με ετήσια σύμβαση, με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών, προέβη σε συγκεκριμένες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή σε σχέση με τις πρόνοιες του νόμου που αφορά τους εργοδοτουμένους με εργασία ορισμένου χρόνου.

Όλα τα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις που επιφέρουν οι κανονισμοί αυτοί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των κανονισμών αυτών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

12 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων