Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Χορηγούνται κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων υπό Μορφή Μικροδεμάτων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα Προελεύσεως Τρίτων Χωρών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η ορθότερη εφαρμογή του κειμένου της Οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2006/79/ΕΚ, η οποία, πέρα από την παραχώρηση απαλλαγής από τους φόρους κατανάλωσης, προνοεί και απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε εμπορεύματα που εισάγονται ως μικροδέματα μη εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία αποστέλλονται σε ιδιώτη στην Κοινότητα από ιδιώτη τρίτης χώρας, νοουμένου ότι η αξία κάθε αποστολής δεν υπερβαίνει τα €45 (26 Λίρες Κύπρου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Χορηγούνται κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων υπό Μορφή Μικροδεμάτων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα Προελεύσεως Τρίτων Χωρών) Κανονισμοί του 2004 (βασικοί κανονισμοί) είχαν σκοπό την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί των φορολογικών ατελειών των χορηγουμένων κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων υπό μορφή μικροδεμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, τα οποία αποστέλλονται σε ιδιώτη στην Κοινότητα από ιδιώτη τρίτης χώρας. Τα είδη αυτά, σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, θα έπρεπε να απαλλάσσονται κατά την εισαγωγή τους τόσο από την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσο και από το ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στους πιο πάνω κανονισμούς δεν είχε συμπεριληφθεί εκ παραδρομής στη σχετική διάταξη και η απαλλαγή που αφορούσε το ΦΠΑ. Συναφώς, για λόγους ορθότερης εναρμόνισης με το κείμενο της Οδηγίας 78/1035/ΕΟΚ, η οποία έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2006/79/ΕΚ, γίνεται εισήγηση όπως οι υπό αναφορά κανονισμοί τροποποιηθούν με την αντικατάσταση του κειμένου ερμηνείας του όρου “απαλλαγή” με νέο κείμενο, έτσι ώστε το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής να επεκταθεί, πέρα από τους φόρους κατανάλωσης και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, και στο ΦΠΑ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Χορηγούνται κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων υπό Μορφή Μικροδεμάτων Μη Εμπορικού Χαρακτήρα Προελεύσεως Τρίτων Χωρών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

 

12 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων