Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2010. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου και του άρθρου 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) Κανονισμών.

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Παραχώρηση απαλλαγής από τους εισαγωγικούς δασμούς σε είδη που προορίζονται για χρήση από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων τους.

2. Αποσαφήνιση του όρου “ένοπλες δυνάμεις”, περιλαμβάνοντας και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ).

3. Παραχώρηση ευχέρειας στο διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των απαλλαγών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η φορολογική απαλλαγή παραχωρείτο στην ΕΛΔΥΚ βάσει της Συνθήκης Συμμαχίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ελλάδας, η οποία έδινε τη δυνατότητα στην ΕΛΔΥΚ να εισάγει εξοπλισμό, προμήθειες και άλλα είδη για αποκλειστική χρήση από τη Δύναμη και τους εξαρτωμένους της χωρίς την καταβολή δασμών και φόρων. Με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απαλλαγή αυτή περιορίστηκε στους φόρους κατανάλωσης.

Σύμφωνα όμως με τον Κανονισμό αριθ. 918/83/ΕΟΚ της 28ης Μαρτίου 1983, ο οποίος θεσπίζει το κοινοτικό καθεστώς τελωνειακών ατελειών, δίνεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να χορηγούν ειδικές ατέλειες στις ένοπλες δυνάμεις που δεν υπάγονται στην εξουσία τους, αλλά σταθμεύουν κατ’ εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, μέχρι να θεσπιστεί το κοινοτικό καθεστώς για τις τελωνειακές ατέλειες, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα συμπερίληψης των εισαγωγικών δασμών στις απαλλαγές που παραχωρούνται στην ΕΛΔΥΚ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στους υφιστάμενους κανονισμούς υπάρχει ήδη η πρόνοια για απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης σε είδη που προορίζονται για την ΕΛΔΥΚ και τα μέλη της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εμπορευμάτων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010».

 

 

 

12 Ιανουαρίου 2010

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων