Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Ντίνος Χατζηνικόλας τον κ. Νίκο Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €3.722.686 και η διάθεσή του για την καταβολή του μισθού για το μήνα Δεκέμβριο του 2009, όπως και του δέκατου τρίτου μισθού για το ίδιο έτος στο μόνιμο προσωπικό και στους συνεργάτες του ΡΙΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, το ζητούμενο κονδύλι διανέμεται ως ακολούθως:

Μόνιμο προσωπικό €3.122.701
Συνεργάτες € 599.985
Σύνολο €3.722.686

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΡΙΚ, πέραν της υποχρέωσης έναντι του προσωπικού του, οφείλει να καλύψει εντός του Δεκεμβρίου επιπρόσθετα ποσά που αφορούν αθλητικά προγράμματα αξίας €863.824, την αποπληρωμή δανείων και τόκων ύψους €551.654 και λειτουργικά έξοδα τα οποία συμπεριλαμβάνουν την πληρωμή εξοπλισμού ύψους €2.242.116, στο τέλος Νοεμβρίου στις €850.305.

Σημειώνεται ότι ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ σε επιστολή του, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2009, προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία επισυνάπτεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αναφέρει περαιτέρω ότι το ίδρυμα χωρίς την εξασφάλιση όλου του υπόλοιπου ποσού του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 2009 δε θα είναι σε θέση να καλύψει ούτε τη γενικότερη δαπάνη για τη λειτουργία του ούτε και τη δαπάνη για τον απαραίτητο εξοπλισμό για σκοπούς μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το ίδρυμα να παραμείνει εκτεθειμένο έναντι των προμηθευτών του στο εξωτερικό και στην Κύπρο.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νομού (Αρ. 5) του 2009, στη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2009, το σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία να καταψηφίσει το μέρος του νομοσχεδίου που αφορούσε την πρόνοια για κάλυψη της χορηγίας προς το ΡΙΚ για το 2009 και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε αποδέσμευση των κονδυλίων του ήδη εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, ύψους €8.791.276.

Ύστερα από την πιο πάνω εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2009, αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει στη Βουλή συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπό τη μορφή του κατεπείγοντος για την εξασφάλιση των ποσών που είναι απαραίτητα για την καταβολή μισθού για το μήνα Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και του δέκατου τρίτου μισθού στο προσωπικό του ΡΙΚ.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος, η επιτροπή ζήτησε από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ όπως καταθέσει τα πιο κάτω στοιχεία/διευκρινίσεις:

1. Τον ακριβή αριθμό των μόνιμων λειτουργών του ΡΙΚ, όπως και των συνεργατών του ιδρύματος.

2. Τα ποσά που αντιστοιχούν στους μισθούς για το μήνα Δεκέμβριο και στο δέκατο τρίτο μισθό του προσωπικού του ΡΙΚ.

3. Κατά πόσο το ίδρυμα προτίθεται να διαθέσει μέρος από το ζητούμενο κονδύλι για επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης.

4. Κατά πόσο το ΡΙΚ θα καταβάλει από το ζητούμενο κονδύλι οποιαδήποτε συνεισφορά στο συνταξιοδοτικό ταμείο του ιδρύματος.

Συναφώς κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών, με σχετική επιστολή του ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2009, τα ακόλουθα στοιχεία:

Αριθμός υπαλλήλων ΡΙΚ, μισθός Δεκεμβρίου και Δέκατος τρίτος μισθός

Αριθμός υπαλλήλων Μισθός Δέκατος τρίτος μισθός
Μόνιμο προσωπικό 153 € 540.000 € 540.000
Εργάτες 34 € 52.000 € 52.000
Τακτικοί συνεργάτες 261 € 420.000 € 415.000
Έκτακτοι συνεργάτες 232 € 180.000 € 86.000
Σύνολο 680 €1.192.000 €1.093.000

 

 

Υπερωρίες, επιδόματα και συνεισφορές του ΡΙΚ σε διάφορα ταμεία

Υπερωρίες/ επιδόματα Συνεισφορές σε διάφορα ταμεία
Μόνιμο προσωπικό € 100.000 € 144.000
Εργάτες € 21.000 € 21.000
Τακτικοί συνεργάτες € 150.000 € 115.000
Έκτακτοι συνεργάτες - € 30.000
Σύνολο € 271.000 € 310.000

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, ποσό ύψους €620.000 αφορά την κάλυψη προσωρινού τραπεζικού ελλείμματος λόγω πληρωμής μισθών για το μήνα Νοέμβριο του 2009 και ποσό ύψους €310.000 αφορά περιθωριακά ωφελήματα και ταμεία συντάξεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ εξέφρασαν την πρόθεσή τους να αναπτύξουν το δέοντα διάλογο με τη Βουλή για τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν τους προβληματισμούς των κομμάτων σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα. Παράλληλα, κάλεσαν την επιτροπή να εγκρίνει στο παρόν στάδιο το συγκεκριμένο κονδύλι, που αντιπροσωπεύει το μισθό του προσωπικού για την προαναφερθείσα περίοδο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο κατά την κατάθεση του πιο πάνω νομοσχεδίου στο σώμα όσο και στα πλαίσια της εξέτασής του από την επιτροπή, τη Βουλή απασχόλησε το κατά πόσο η εξέταση του προτεινόμενου νόμου είναι επιτρεπτή ή παραβιάζει τον Κανονισμό 29 του Κανονισμού της Βουλής, δεδομένης της προηγηθείσας απόρριψης από την ολομέλεια, στις 10 Δεκεμβρίου 2009, του συνόλου της συμπληρωματικής πίστωσης που αφορούσε τη χορηγία προς το ΡΙΚ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό θεωρείται «θέμα εκτός τάξεως πάσα απόπειρα επανεξετάσεως οιουδήποτε ειδικού θέματος επί του οποίου απεφάνθη η Βουλή διαρκούσης της τρεχούσης συνόδου, εκτός εάν νέα στοιχεία ή συνθήκαι δικαιολογούσι τούτο.».

Η επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της σε σχέση με το όλο θέμα, θεωρεί ότι ικανοποιείται η σχετική πρόνοια του κανονισμού σύμφωνα με την οποία η επανεξέταση οποιουδήποτε ειδικού θέματος μπορεί να γίνει, «εάν νέα στοιχεία ή συνθήκαι δικαιολογούσι τούτο». Η επιτροπή θεωρεί ως το βασικότερο νέο στοιχείο ή συνθήκες στα οποία βασίζει τη θέση της αυτή τη σχετική επιστολή που απεστάλη εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ προς τον Πρόεδρο του σώματος, στην οποία, μεταξύ άλλων, γίνεται επί λέξει αναφορά στα ακόλουθα:

«Είμαστε στη διάθεσή σας προσωπικά και στη διάθεση όλων των κομμάτων στη Βουλή, για να αρχίσουμε ένα διάλογο μέσα στον Ιανουάριο 2010 για όλα τα θέματα που απασχολούν το ΡΙΚ -όραμα, στόχοι, επιδιώξεις, οργανόγραμμα, εξυγίανση. Μέχρι τότε, δεσμευόμαστε ότι δε θα προχωρήσουμε σε νέες προσλήψεις ή προαγωγές. Ως εκ τούτου παρακαλώ θερμά όπως η Βουλή εγκρίνει τουλάχιστο το κονδύλι των €3.722.686 που αντιπροσωπεύει μισθό Δεκεμβρίου, 13ο μισθό και εισφορές στα ταμεία για τους εργαζομένους στο ΡΙΚ».

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κ.Σ. ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων