Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής και εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωπος της ΔΕΟΚ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών με την αύξηση του ποσού που καταβάλλεται ως κυβερνητική εισφορά για τους εθνοφρουρούς, την αύξηση του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, καθώς και του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

Συγκεκριμένα:

1. το ύψος της κυβερνητικής εισφοράς για τους εθνοφρουρούς αυξάνεται από €1,96 σε €2,06 την εβδομάδα,

2. το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από €154,07 σε €162,22 την εβδομάδα και από €8.012 σε €8.435 το χρόνο,

3. το ύψος του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται από €924 την εβδομάδα και €4.004 το μήνα σε €973 και €4.216, αντίστοιχα, και

4. τα τεκμαρτά κατώτατα εισοδήματα των αυτοτελώς εργαζομένων αυξάνονται και ο υφιστάμενος πίνακας αντικαθίσταται από νέο αναθεωρημένο πίνακα, στον οποίο το κατώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε επαγγελματική κατηγορία αυξάνεται σε ποσοστό 5,29%.

Οι πιο πάνω αναφερόμενες αυξήσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το άρθρο 21 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ορίζει ότι κάθε χρόνο διεξάγεται έρευνα για το ύψος των μισθών και ημερομισθίων και, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, των άλλων εισοδημάτων. Αν η έρευνα καταδείξει αύξηση του γενικού επιπέδου τους τουλάχιστο κατά ποσοστό 5% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, τότε το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αναπροσαρμόζονται με βάση την αύξηση αυτή και την αύξηση των ασφαλιστέων αποδοχών που αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμά της. Αν η αύξηση είναι μικρότερη από 5%, η αναπροσαρμογή επαφίεται στη διακριτική εξουσία του υπουργού.

Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 72 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, το ύψος των βασικών παροχών και το ποσό των εφάπαξ βοηθημάτων αναπροσαρμόζονται, από την ημερομηνία που αναπροσαρμόζεται το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, κατά το ποσοστό αύξησης του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Επίσης, το ύψος των συμπληρωματικών συντάξεων αναπροσαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία που αναπροσαρμόζεται το ύψος των βασικών συντάξεων κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρόνου, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στα μέλη της επιτροπής ότι, από έρευνα που έγινε από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με τον Αναλογιστή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διαπιστώθηκε ότι οι ασφαλιστέες αποδοχές του 2008 σε σύγκριση με τις ασφαλιστέες αποδοχές του 2007 έχουν αυξηθεί κατά ποσοστό 5,29%. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, η Υπηρεσία Στατιστικής του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία υποβλήθηκε η σχετική έκθεση, συμφωνεί με τα πορίσματα και το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης.

Περαιτέρω, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισήμανε ότι, ως επακόλουθο της αύξησης του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών από €154,07 σε €162,22, θα αυξηθούν ταυτόχρονα κατά το ίδιο ποσοστό αύξησης, δηλαδή κατά 5,29%, οι βασικές συντάξεις και τα εφάπαξ βοηθήματα. Οι συμπληρωματικές συντάξεις θα αυξηθούν από την ίδια ημερομηνία κατά το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2008, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

Όσον αφορά την κοινωνική σύνταξη, ο ίδιος διευκρίνισε ότι, επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμου, το μηνιαίο ύψος της κοινωνικής σύνταξης είναι ίσο με το 81% του ανώτατου ποσού της βασικής παροχής της σύνταξης γήρατος, το ποσό της κοινωνικής σύνταξης θα αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 κατά το ίδιο ποσοστό που θα αυξηθούν οι βασικές συντάξεις κοινωνικών ασφαλίσεων και από €299,51 θα ανέλθει σε €315,36 το μήνα.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση των βασικών παροχών υπολογίζεται να αυξήσει τη δαπάνη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €38 εκατομ. περίπου σύμφωνα με τα δεδομένα του 2009. Επίσης, ο κρατικός προϋπολογισμός υπολογίζεται να έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση ύψους €5 εκατομ. περίπου λόγω της αύξησης του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, της εισφοράς για εθνοφρουρούς, των ασφαλιστέων εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων, του ποσού της κοινωνικής σύνταξης και του ποσού της κατώτατης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι τα πορίσματα της έρευνας του Αναλογιστή σε σχέση με την αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων εξετάστηκαν από το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο δεν υπέβαλε οποιαδήποτε παρατήρηση και θεωρήθηκε ότι ενέκρινε ομόφωνα τις εισηγήσεις για αναθεώρηση των ασφαλιστέων αποδοχών και παροχών.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσης με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ με σχετικές επιστολές τους εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τις προτεινόμενες αυξήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων