Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Nόμος (Αρ. 5) του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Γιάννος Λαμάρης τον κ. Νίκο Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €133.276.456 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών ή/και προγραμμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2009 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το σύνολο των δαπανών αυτών ανέρχεται στα €133,3 εκατομ. περίπου και προβλέπεται να διατεθεί ως ακολούθως:

1. Γενική κυβερνητική εισφορά προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) €33 εκατομ.
2. Δάνειο προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης €25 εκατομ.
3. Επιστροφές έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης) €24,7 εκατομ.
4. Επιστροφές πρόσθετων εισφορών του ΤΚΑ προς εκπαιδευτικούς οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν €14,4 εκατομ.
5. Επιστροφές άμεσων φόρων (φόρος εισοδήματος) σε εταιρείες και υπαλλήλους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα €10 εκατομ.
6. Αγορά χρεογράφων €10 εκατομ.
7. Χορηγία προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) για το 2009 €8,8 εκατομ.
8. Πληρωμή του Ταμείου Προνοίας στο ωρομίσθιο προσωπικό που αποχώρησε από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας €5,3 εκατομ.
9. Καταβολή μεταβιβαστικών τελών για την αγορά μέρους της ακίνητης ιδιοκτησίας της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων €1,5 εκατομ.
10. Διαγραφή δανείου που είχε παραχωρηθεί στο δήμο Λευκωσίας €0,6 εκατομ.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι, πέραν της πρόβλεψης για τη διενέργεια των πιο πάνω δαπανών, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός προβλέπει επίσης για διόρθωση στο άρθρο 10114, «Δάνειο στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών», όπως αυτό παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό του 2009, σε σχέση με το ύψος των εγγυήσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, στον προϋπολογισμό του 2009 περιλήφθηκαν εγγυήσεις ύψους €39.297.833 προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για κάλυψη δικαιούχων στέγασης και επαγγελματικής δραστηριοποίησης, ενώ στον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το αντίστοιχο έτος εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ίδιο σκοπό εγγυήσεις ύψους €65.000.000. Συναφώς, κρίνεται επιβεβλημένη η πιο πάνω διόρθωση, η οποία δε θα επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά.

Στη συνέχεια ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή για την ακριβή επίπτωση που οι προνοούμενες δαπάνες θα επιφέρουν επί των δημόσιων οικονομικών, αναφέροντας ότι η κυβερνητική εισφορά προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η καταβολή μεταβιβαστικών τελών για την αγορά μέρους της γης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων δε θα επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια οικονομικά, αφού πρόκειται για πληρωμές οι οποίες θεωρούνται ταυτόχρονα ως εισπράξεις από τα ταμεία του κράτους. Περαιτέρω, η αγορά χρεογράφων δεν αναμένεται να επηρεάσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, αφού η διενέργεια αυτή θεωρείται χρηματοοικονομική συναλλαγή.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες που αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι οι επιστροφές των έμμεσων και άμεσων φόρων προς το κοινό, η επιστροφή των πρόσθετων εισφορών που κατέβαλλαν οι εκπαιδευτικοί πριν να μονιμοποιηθούν, η χορηγία προς το ΡΙΚ, η αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού που αποχώρησε από την Πολιτική Αεροπορία μετά την ολική ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου Λάρνακας από το στρατηγικό επενδυτή και η διαγραφή του δανείου που είχε παραχωρηθεί στο δήμο Λευκωσίας για τη δημιουργία της Λαϊκής Γειτονιάς.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως ο δανεισμός προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης δε θα επηρεάσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, θα αυξήσει όμως το δημόσιο χρέος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη, ο οποίος εκπροσώπησε το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο Κουτσού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται εναντίον της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, με εξαίρεση τις πρόνοιες που αφορούν δαπάνες που θα διατεθούν για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας, των οποίων εισηγούνται την ψήφιση.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται εναντίον της ψήφισης του επιμέρους κονδυλίου που αφορά τη χορηγία προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ύψους €8,8 εκατομ.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων