Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Είδη Πυροτεχνίας) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και έμποροι πυροτεχνημάτων. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας.

Ειδικότερα, οι πρώτοι υπό συζήτηση κανονισμοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την ταξινόμηση των ειδών πυροτεχνίας, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που εγκυμονούν και το χώρο που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

2. Τη σήμανση των ειδών πυροτεχνίας, ώστε να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση τόσο στους διανομείς όσο και στους χρήστες τους.

3. Τις προδιαγραφές των εν λόγω προϊόντων, ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ασφάλεια του τελικού χρήστη και του κοινού γενικότερα.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, είναι αφενός να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επιθεωρητής εκρηκτικών υλών δύναται, κατά την κρίση του, να μην παραχωρεί άδεια χρήσεως εκρηκτικών υλών και αφετέρου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον ίδιο να καθορίζει το χώρο, τα ωράρια και τα είδη των δραστηριοτήτων ή των εκδηλώσεων όπου αυτές θα χρησιμοποιούνται.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

 

7 Δεκεμβρίου 2009

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων