Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Τορναρίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ντίνος Χατζηνικόλας Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένα από τα τέλη που επιβάλλονται με βάση τους κανονισμούς αυτούς και, επιπρόσθετα, να μετατραπούν τα καθοριζόμενα σε αυτούς ποσά των τελών που επιβάλλονται δυνάμει των προνοιών τους από λίρες σε ευρώ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις στους βασικούς κανονισμούς:

1. Αύξηση του ύψους του τέλους που επιβάλλεται για ανανέωση άδειας κατασκευής ή ανακατασκευής ή διενέργειας μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών οχετού οικοδομής, ιδιωτικού υπονόμου οικοδομής ή ιδιωτικού συστήματος διάθεσης λυμάτων ή εγκατάστασης υγειονομικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής από το ποσό των ₤2 ή το ποσό που ισούται με το τέλος που καταβλήθηκε για την αρχική άδεια, οποιοδήποτε από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο, που ισχύει σήμερα, στο ποσό των €10.

2. Διαμόρφωση της διάταξής τους σύμφωνα με την οποία καθορίζεται η καταβολή τέλους για οποιαδήποτε άδεια χορηγείται δυνάμει των προνοιών τους και ανέρχεται στο ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου το οποίο πρόκειται να διενεργηθεί δυνάμει της άδειας του έργου, ώστε το τέλος αυτό να καθοριστεί στα €10, εκτός από τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις των βασικών κανονισμών προβλέπεται διαφορετικά.

3. Αύξηση του προβλεπόμενου σ’ αυτούς τέλους σύνδεσης από ₤1, που ισχύει σήμερα, σε €90 κλιμακωτά από το 2009 ως ακολούθως:

α. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 μέχρι €60,

β. από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 μέχρι €70,

γ. από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι €80,

δ. από την 1η Ιανουαρίου 2012 και για τα επόμενα έτη μέχρι €90.

4. Μετατροπή του ανώτατου ορίου του ετήσιου τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας δύναται να επιβάλλει σε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία εξυπηρετείται ή θα εξυπηρετηθεί στο μέλλον από τα συστήματα αποχετεύσεων λυμάτων του εν λόγω συμβουλίου, είτε αυτά έχουν κατασκευαστεί είτε όχι, από πενήντα μιλς για κάθε λίρα, που ισχύει σήμερα, σε πέντε σεντ ανά ευρώ επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το ποσό αυτό, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας.

5. Μετατροπή του ανώτατου ορίου του τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας δύναται να επιβάλλει σε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας που εξυπηρετείται ή πρόκειται να εξυπηρετηθεί από τα συστήματα αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων του συμβουλίου από δέκα μιλς για κάθε λίρα, που ισχύει σήμερα, σε ένα σεντ ανά ευρώ επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας.

6. Αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας με βάση την κατανάλωση νερού από είκοσι τέσσερα σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού ανά διμηνία από την Επιτροπή Υδάτων ή από το Συμβούλιο Υδάτων Λευκωσίας το οποίο εξυπηρετείται από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας σε €1,00 για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ανά διμηνία ή τριμηνία, κατά περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ή από άλλο συμβούλιο ή οργανισμό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και εξυπηρετείται από το σύστημα αποχετεύσεων λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας κλιμακωτά ως ακολούθως:

α. Από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 μέχρι €0,50,

β. από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 μέχρι €0,60,

γ. από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι €0,70,

δ. από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 μέχρι €0,80,

ε. από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 μέχρι €0,90,

στ. από την 1η Ιανουαρίου 2014 και για τα επόμενα έτη μέχρι €1,00.

7. Αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους που επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας με βάση την κατανάλωση νερού στους ιδιοκτήτες ή κατόχους υποστατικών οι οποίοι προμηθεύονται νερό από άλλη πηγή, εκτός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, από εξήντα μιλς, που ισχύει σήμερα, σε €1,00 ανά κυβικό μέτρο των λυμάτων ή και των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών που εκκενώνονται εντός του υπονόμου οικοδομής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι προτεινόμενες με τους υπό συζήτηση κανονισμούς τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, να ενσωματωθεί σε αυτούς η υιοθέτηση του ευρώ και να απλουστευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών κατασκευής ιδιωτικού υπονόμου οικοδομής και σύνδεσης με το δημόσιο υπόνομο.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού ανέφερε ότι η υιοθέτηση των προτεινόμενων κανονισμών από τη Βουλή θα βοηθήσει το συμβούλιο να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις και παράλληλα να καταστεί βιώσιμο.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας ενημέρωσαν την επιτροπή πως, έπειτα από σχετική μελέτη που εκπονήθηκε το έτος 2007 σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του εν λόγω συμβουλίου, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση ορισμένων τελών που σήμερα επιβάλλει για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του αποχετευτικού συστήματός του, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική του βιωσιμότητα. Περαιτέρω, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι, επειδή το τέλος ύψους 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου που καταβάλλεται για οποιαδήποτε άδεια χορηγεί το συμβούλιο σήμερα κυμαίνεται μεταξύ €34 και €51 περίπου και επειδή το συνολικό κόστος του συμβουλίου που αφορά τη διαδικασία έκδοσης άδειας σύνδεσης ιδιωτικού υπονόμου οικοδομής ανέρχεται στα €90 περίπου, το συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να καταργήσει το πιο πάνω αναφερόμενο τέλος, ύψους 2%, επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου και παράλληλα να αυξήσει το τέλος σύνδεσης από ₤1, που ισχύει σήμερα, κλιμακωτά σε €90 κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάκτηση από το συμβούλιο του πιο πάνω αναφερόμενου κόστους. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης άδειας σύνδεσης, με αποτέλεσμα το συμβούλιο να μπορεί να εκδίδει μεγαλύτερο αριθμό αδειών.

Οι εκπρόσωποι του ΣΤΕΚ και του ΠΑΣΥΞΕ ανέφεραν ότι τα τέλη τα οποία επιβάλλονται σήμερα στα ξενοδοχεία είναι πολύ υψηλά, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία από την παρατεταμένη διεθνή οικονομική κρίση.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών δήλωσαν ότι ο σύνδεσμός τους διαφωνεί με τις προτεινόμενες αυξήσεις, γιατί κρίνει ότι είναι πολύ υψηλές. Παράλληλα, υποστήριξαν πως λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι οποιεσδήποτε αυξήσεις θα πρέπει να επιβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, αναφέρουν ότι διαφωνούν με την επιβολή οποιωνδήποτε αυξήσεων εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής των καταναλωτών. Παράλληλα, τόνισαν στην επιτροπή πως η επιβολή από τα συμβούλια ορισμένων τελών σε καταναλωτές που δεν είναι συνδεδεμένοι με αποχετευτικά συστήματα και στους οποίους δεν προσφέρεται οποιαδήποτε υπηρεσία από τα εν λόγω συμβούλια ενδεχομένως να είναι παράνομη με βάση σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις για την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του συμβουλίου.

Στη βάση της πιο πάνω ενημέρωσης, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση, έκρινε ότι η προτεινόμενη με τους υπό αναφορά κανονισμούς αύξηση του τέλους σύνδεσης πρέπει να επιβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συναφώς, αποφάσισε τη μείωση του προτεινόμενου με τους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλους που επιβάλλεται με βάση την κατανάλωση νερού και την επιβολή του σε μεταγενέστερο στάδιο. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την επιβολή του υπό αναφορά προτεινόμενου τέλους σύνδεσης από το συμβούλιο από το έτος 2010, αντί του έτους 2009, που προτείνεται, ως ακολούθως:

α. Έτος 2010: €60.

β. Έτος 2011: €70.

γ. Έτος 2012: €80.

δ. Έτος 2013 και για τα επόμενα έτη: €90.

2. Τη μείωση του προτεινόμενου ποσού που επιβάλλεται με βάση την κατανάλωση νερού και την έναρξη της επιβολής του από το έτος 2010, αντί από το έτος 2009, που προτείνεται, ως ακολούθως:

α. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 μέχρι €0,45,

β. από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι €0,50,

γ. από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 μέχρι €0,60,

δ. από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 μέχρι €0,70,

ε. από την 1η Ιανουαρίου 2014 και για τα επόμενα έτη μέχρι €0,80.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας δήλωσαν στην επιτροπή πως δε φέρουν οποιαδήποτε ένσταση στις υπό αναφορά τροποποιήσεις που θα επιφέρει η επιτροπή στο κείμενο των κανονισμών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο οι ίδιοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το συμβούλιο εισηγείται όπως το προτεινόμενο τέλος που επιβάλλεται με βάση την κατανάλωση νερού καθοριστεί από το έτος 2010 μέχρι το έτος 2012, αντί μέχρι το έτος 2014, που προτείνεται στους υπό αναφορά κανονισμούς, ώστε οι αυξήσεις που ενδεχομένως να πρέπει να επιβληθούν μετά από το έτος αυτό να εγκριθούν από τη νέα Βουλή που θα εκλεγεί. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν όπως το ανώτατο όριο του ποσού που θα επιβάλλεται για το εν λόγω τέλος από το έτος 2012 και για τα επόμενα έτη μειωθεί στο ποσό των €0,55.

Η επιτροπή, αφού υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του συμβουλίου, στη βάση των πιο πάνω αναφερόμενων αποφάσεών της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων