Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2010

Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2010 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €1.465.000 και έσοδα του ίδιου ύψους. Τα έσοδα του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου για το 2010 προέρχονται αποκλειστικά από κρατική χορηγία, η οποία παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη του 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό αναφορά προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €1.461.550, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €4.000, σε αποδοχές προσωπικού ύψους €552.200 (ποσό ύψους €277.784 για το προσωπικό του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και ποσό ύψους €274.416 για το προσωπικό του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου) και σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €905.350 (ποσό ύψους €736.679 για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ποσό ύψους €168.671 για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου). Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €3.450.

Όπως επίσης επισημαίνεται στα εν λόγω στοιχεία, στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι πρόνοιες για αποδοχές προσωπικού αφορούν για το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, ενώ για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου μία θέση Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται πρόνοια για τη δημιουργία μίας θέσης Λογιστικού Λειτουργού, της οποίας η δαπάνη θα επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού η εκτελεστική γραμματέας του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του συμβουλίου, ενώ τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις.

Σχολιάζοντας τα διάφορα θέματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, η εν λόγω εκπρόσωπος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2009, καθότι λήφθηκαν υπόψη οι συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για οικονομική περισυλλογή.

2. Από το 2010 τα προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα που επιχορηγεί το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου θα εγκρίνονται, μόνο εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας, τα οποία θα καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας των εν λόγω προγραμμάτων. Τα κριτήρια αυτά σύντομα πρόκειται να θεσμοθετηθούν.

3. Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχει περιληφθεί κονδύλι για την αγορά και εγκατάσταση ενιαίου συστήματος καταγραφής και τεκμηρίωσης μονάδων τοξικοεξάρτησης (€120.000), έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011 και να στοιχίσει περίπου €200.000.

4. Ο βαθμός υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους προϋπολογισμούς των υπουργείων που εμπλέκονται ως συντονιστικοί και/ή εμπλεκόμενοι φορείς.

5. Είναι ανάγκη να προωθηθεί άμεσα η εισαγωγή του θεσμού του Συντονιστή για τα Ναρκωτικά, ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

6. Για τη διαφώτιση δεν προβλέπεται οποιοδήποτε ποσό, καθότι το εν λόγω κονδύλι αφορά την έκδοση ενημερωτικού υλικού και τη διοργάνωση της εκδήλωσης για τη διεθνή ημέρα κατά των ναρκωτικών, δραστηριότητες που δεν ιεραρχούνται ως προτεραιότητα.

7. Στα πλαίσια της εξοικείωσης του προσωπικού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου με θέματα που άπτονται της μελλοντικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, ζητήθηκε όπως ενισχυθεί η παρουσία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου στις συναντήσεις της Οριζόντιας Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, της οποίας θα κληθεί να προεδρεύσει.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός καταρτίστηκε με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης για οικονομική περισυλλογή λόγω της οικονομικής κρίσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού ενημερώθηκε λεπτομερώς για τις δραστηριότητες του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, αλλά και του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου και αφού μελέτησε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων