Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και για τους κανονισμούς «Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Μουσκάλλης Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου Mη μέλη της επιτροπής:
Σωτήρης Σαμψών Κυριάκος Χατζηγιάννη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά νομοθετημάτων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ).

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 16 του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα οι κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω νόμου να έχουν αναδρομική ισχύ εν όλω ή εν μέρει.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16(2) του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, είναι η παροχή της δυνατότητας παραχώρησης σύμβασης μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες κατόχους οικιστικών μονάδων οι οποίες βρίσκονται μερικώς ή συνολικά σε τουρκοκυπριακές ιδιοκτησίες που δεν έχουν απαλλοτριωθεί.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι προτεινόμενοι κανονισμοί διαλαμβάνουν ότι οικιστική μονάδα που βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή περιουσία μπορεί να εκμισθωθεί από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε δικαιούχο μίσθωσης και η σύμβαση μπορεί να εγγραφεί από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και των υπό συζήτηση κανονισμών, ο οποίος και θα εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής μίσθωσης.

Περαιτέρω, θεωρείται δικαιούχος μίσθωσης εκτοπισθείς ή παθών ή τουρκόπληκτος ο οποίος κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006 είναι νόμιμος κάτοχος οικιστικής μονάδας που έχει ανεγερθεί εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε τουρκοκυπριακή περιουσία που δεν έχει απαλλοτριωθεί ή δεν έχει αποκτηθεί με ιδιωτική συμφωνία και τη χρησιμοποιεί ως μόνιμη κατοικία του, αλλά δεν περιλαμβάνει πρόσωπο στο οποίο έχει επιτραπεί από τον Υπουργό Εσωτερικών να διαμένει προσωρινά σε αυτή με ή χωρίς την καταβολή ενοικίου.

Σημειώνεται ότι η 7η Απριλίου 2006 είναι η ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι κανονισμοί που αφορούν την παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες και άλλα πρόσωπα (ΚΔΠ 163 του 2006 και ΚΔΠ 329/2007).

Επιπλέον, στους υπό συζήτηση κανονισμούς προστίθεται πρόνοια για τις περιπτώσεις δικαιούχων εκμίσθωσης οικιστικής μονάδας οι οποίοι απεβίωσαν κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, με βάση την οποία η οικιστική μονάδα που κατείχαν κατά την ημερομηνία θανάτου τους και επί της οποίας είχαν αποκτήσει δικαίωμα μίσθωσης αποτελεί μέρος της περιουσίας τους και είναι αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί διαλαμβάνουν ρητά ότι η πιο πάνω πρόνοια λογίζεται ότι αρχίζει να ισχύει από την 7η Απριλίου 2006.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον Ιούλιο του 2007 σειρά νομοθετημάτων που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν τα ακόλουθα:

1. Την παροχή δυνατότητας εγγραφής συμβάσεων μισθώσεων τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας που συνάπτονται μεταξύ του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασής του.

2. Την τροποποίηση των περί Ακίνητης ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικών) Κανονισμών του 2006, ώστε, μεταξύ άλλων, να θεωρούνται δικαιούχοι παραχώρησης τίτλου ιδιοκτησίας εκτοπισθέντες ή παθόντες ή τουρκόπληκτοι οι οποίοι κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι εν λόγω κανονισμοί, είναι νόμιμοι κάτοχοι οικιστικής μονάδας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που προηγήθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τα υπό αναφορά νομοθετήματα, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή ότι με αυτά διασφαλίζεται η συνέχιση της κατοχής των οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης που έχουν ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία που δεν έχει απαλλοτριωθεί. Επιπρόσθετα, περιορίζεται η αδικία σε βάρος όσων διαμένουν στις εν λόγω οικιστικές μονάδες για τις οποίες δεν μπορεί να παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας, γεγονός που θα τους θέσει στην ίδια θέση με τους πρόσφυγες που κατέχουν οικιστικές μονάδες που έχουν ανεγερθεί σε κρατική γη ή σε γη που απαλλοτριώθηκε και οι οποίοι πήραν ή θα πάρουν τίτλο ιδιοκτησίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής επί των προτεινόμενων νομοθετημάτων, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι τα υπό συζήτηση νομοθετήματα αποσκοπούν στο να καταστεί δυνατή η έκδοση και η παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες. Περαιτέρω, δήλωσε ότι με την εγγραφή της μίσθωσης και την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού μίσθωσης ο μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί της τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί ή να υπομισθωθεί ή να τύχει κληρονομικής διαδοχής. Επίσης, θα μπορεί να υποθηκευτεί ή να εκποιηθεί αναγκαστικά.

Τέλος, ο υπουργός δήλωσε στην επιτροπή ότι ήδη από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες και με την έγκριση των υπό αναφορά νομοθετημάτων θα ξεκινήσει η έκδοση και η παραχώρηση των πρώτων πεντακόσιων πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοθετημάτων στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων