Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Ντίνος Χατζηνικόλας  
Χρήστος Στυλιανίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Τορναρίτης Λευτέρης Χριστοφόρου
Νεόφυτος Κωνσταντίνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου 2009. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Λευτέρη Χριστοφόρου και Χρήστο Στυλιανίδη και από το βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Γιάννο Λαμάρη, είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να μειωθούν τα υφιστάμενα τέλη εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται, στις περιπτώσεις που ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώνει υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια μέρα συστήνει νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου του είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Μείωση του τέλους που καταβάλλεται, σε περίπτωση που υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης, για τον ίδιο σκοπό, συστήνει μία νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου του με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων, είναι το ίδιο ή μικρότερο από το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, από 1% επί του ποσού της νέας υποθήκης που συστήνεται ή €200, οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, που ισχύει σήμερα, σε €25.

2. Μείωση του τέλους που καταβάλλεται, σε περίπτωση που η υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης, για τον ίδιο σκοπό, συστήνει μία νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου του είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης που συστήνεται υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων, από 1% επί του ποσού της νέας υποθήκης που συστήνεται ή €200, οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, και επιπλέον 1% επί του ποσού κατά το οποίο το ποσό της νέας υποθήκης υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, που ισχύει σήμερα, σε 1% επί του ποσού κατά το οποίο το ποσό της νέας υποθήκης υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων, και επιπλέον €25.

3. Τροποποίηση της διάταξης της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία ο πιο πάνω αναφερόμενος σκοπός για τον οποίο εγγράφεται η νέα υποθήκη καθορίζεται με ένορκη δήλωση του ενυπόθηκου οφειλέτη, ώστε ο εν λόγω σκοπός να καθορίζεται με έγγραφη βεβαίωση, όπως ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα, με βάση τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως την κατέθεσαν στη Βουλή για αντιμετώπιση της αδικίας που προέκυψε από την ψήφιση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2009 και ειδικότερα από την εφαρμογή της διάταξής του σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις ανανέωσης υφιστάμενης υποθήκης από ενυπόθηκο οφειλέτη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, όταν το ποσό της νέας υποθήκης είναι το ίδιο ή μικρότερο από το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, καταβάλλεται τέλος ύψους €200, ενώ στις εν λόγω περιπτώσεις πριν από την πιο πάνω αναφερόμενη τροποποίηση καταβαλλόταν τέλος ύψους €1,70. Τονίζοντας οι ίδιοι βουλευτές ότι το εν λόγω τέλος είναι πολύ υψηλό σε σύγκριση με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, υποστήριξαν πως για τις εν λόγω περιπτώσεις θα πρέπει να καταβάλλεται τέλος ύψους €25. Περαιτέρω, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, κρίθηκε σκόπιμη η μείωση του τέλους που καταβάλλεται, σύμφωνα με την πρόσφατη υπό αναφορά τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, στις περιπτώσεις που ενυπόθηκος οφειλέτης την ίδια μέρα ακυρώνει υποθήκη και συστήνει, για τον ίδιο σκοπό, μία νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου του είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης που συστήνεται υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, ώστε το εν λόγω τέλος να καταβάλλεται μόνο επί του ποσού κατά το οποίο το ποσό της νέας υποθήκης υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται και επιπλέον το ποσό των €25. Τέλος, οι ίδιοι βουλευτές υποστήριξαν πως με τα προτεινόμενα στην πρόταση νόμου τέλη εξασφαλίζεται η κάλυψη του διοικητικού κόστους που απαιτείται στις περιπτώσεις ακύρωσης και σύστασης νέας υποθήκης, όπως προβλέπεται πιο πάνω.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Υπουργείου Οικονομικών, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, δήλωσαν πως τα υπουργεία τους, παρ’ όλο που συμφωνούν με τη φιλοσοφία των προνοιών της πρότασης νόμου, εισηγούνται τη διαμόρφωση του κειμένου της, ώστε τα πιο πάνω τέλη να επιβάλλονται κλιμακωτά, ανάλογα με το ποσό της νέας υποθήκης που συστήνεται. Περαιτέρω, δήλωσαν πως συμφωνούν με την προτεινόμενη πρόνοια της πρότασης νόμου σύμφωνα με την οποία ο σκοπός για τον οποίο θα εγγράφεται η νέα υποθήκη θα καθορίζεται με έγγραφη βεβαίωση του ενυπόθηκου οφειλέτη και όχι με ένορκο δήλωση, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου οι εισηγητές της αποφάσισαν να μην προωθήσουν για ψήφιση την υπό αναφορά πρόνοιά της με την οποία προτείνεται η μείωση του ισχύοντος τέλους που καταβάλλεται, σε περίπτωση που η υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης, για τον ίδιο σκοπό, συστήνει μία νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου του είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης που συστήνεται υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται. Όπως οι ίδιοι δήλωσαν στην επιτροπή, κατέληξαν στην πιο πάνω αναφερόμενη απόφασή τους, γιατί κρίνουν ότι είναι προτιμότερο στο παρόν στάδιο να αναμένουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της σχετικής διάταξης της βασικής νομοθεσίας, η οποία πρόσφατα τροποποιήθηκε και ρυθμίζει το θέμα αυτό, και, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, θα επανέλθουν σε μεταγενέστερο στάδιο για περαιτέρω συζήτηση του θέματος αυτού.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα τα πιο κάτω:

1. Να υιοθετήσει την πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση των εισηγητών της πρότασης νόμου και να μην προωθήσει για ψήφιση την εν λόγω πρόνοιά της.

2. Να αυξήσει το ύψος του τέλους των €25, που προτείνεται στην πρόταση νόμου και το οποίο θα καταβάλλεται, σε περίπτωση που υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης, για τον ίδιο σκοπό, συστήνει μία νέα υποθήκη επί του ίδιου ακινήτου του με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή και το ποσό της νέας υποθήκης, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων, είναι το ίδιο ή μικρότερο από το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, στο ποσό των €50.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων